ប្រសិទ្ធភាពអភិបាលកិច្ចនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈថ្នាក់ខេត្តបន្តបានកែលម្អយ៉ាងប្រសើរ

ប្រសិទ្ធភាពអភិបាលកិច្ចនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈថ្នាក់ខេត្តបន្តបានកែលម្អយ៉ាងប្រសើរ

(VOVWORLD) - របាយការណ៍ស្តីពីសន្ទស្សន៍ប្រសិទ្ធភាពនៃអភិ បាលកិច្ចនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ថ្នាក់ខេត្ត (PAPI) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ទើបបានចេញផ្សា ...
ប្រទេសថៃរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសស្ថានប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្ត

ប្រទេសថៃរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសស្ថានប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្ត

(VOVWORLD) - អ្នកបោះឆ្នោតបានទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអង្កការរដ្ឋបាលខេត្ត (PAO) ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅតាមខេត្តចំនួន ៧៦ ទូទាំងប ...
ប្រកាសសន្ទស្សន៍ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈថ្នាក់ខេត្តនៅវៀតណាមឆ្នាំ២០១៧

ប្រកាសសន្ទស្សន៍ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈថ្នាក់ខេត្តនៅវៀតណាមឆ្នាំ២០១៧

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ខែមេសានៅទីក្រុងហាណូយ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍និង ជំនួយសហគមន៍ មជ្ឈមណ្ឌលបំប៉ន់កម្មាភិបាលនិងស្រាវជ្រាវវ ...