ធរនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងថុយចះនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩

ធរនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងថុយចះនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩

(VOVWORLD) - យោងតាមរបាយការណ៍អំពីយថាទស្សន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលប្រកាសដោយធរនាគារពិភពលោក (WB) កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ថាការព្យាករណ៍អំព ...