បង្កបង្កើនផលនៅផ្ទះរន្ទា DK1

បង្កបង្កើនផលនៅផ្ទះរន្ទា DK1

(VOVWORLD) - បើទោះបីជាត្រូវប្រឈមនឹងព្យុះភ្លៀង កំដៅហួតហែង និងប្រភពទឹកជ្រាបទឹកប្រៃចូលក៏ដោយ ប៉ន្តែសួនបន្លែនៅមណ្ឌល សេវាកម្ម - សេដ្ឋកិច ...