ក្នុង១១ខែកន្លងមក វៀតណាមមានសហគ្រាសចុះបញ្ជីការបង្កើតថ្មីប្រមាណ ១២៤.៣០០អង្គភាព

ក្នុង១១ខែកន្លងមក វៀតណាមមានសហគ្រាសចុះបញ្ជីការបង្កើតថ្មីប្រមាណ ១២៤.៣០០អង្គភាព

(VOVWORLD) - ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០វៀតណាមមានសហគ្រាសបង្កើតថ្មីចំនួន១៣.១០០អង្គភាព និង សហគ្រាសប្រតិបត្តិឡើងវិញជាង៥.៣០០អង្គភាព។