អាស៊ាន និងបណ្ដាដៃគូឯកភាពគ្នាជំរុញការចុះហត្ថលេខាលើ RCEP ក្នុងឆ្នាំ​២០២០ នៅវៀតណាម

អាស៊ាន និងបណ្ដាដៃគូឯកភាពគ្នាជំរុញការចុះហត្ថលេខាលើ RCEP ក្នុងឆ្នាំ​២០២០ នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ ២០២០ វៀតណាមបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងការពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើគ្រប់វិស័យ សំដៅ ...
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដំណើរកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាដៃគូ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដំណើរកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាដៃគូ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៤ តុលា បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០ បាន ដំណើរកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាដៃគូមកពីអាមេរិកជ ...