អ៊ីរ៉ាក់៖ រកឃើញសាកសពចំនួន ៤៧០ ពីក្នុងផ្នូរសមូហភាពនៅទីក្រុង Tikrit

អ៊ីរ៉ាក់៖ រកឃើញសាកសពចំនួន ៤៧០ ពីក្នុងផ្នូរសមូហភាពនៅទីក្រុង Tikrit

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៨ ឧសភា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង សុខាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ លោក Adila Hammoud បានឲ្យដឹងថា៖ សមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសនេះបានរកឃើញសាកស ...
មជ្ឈឹមស្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញបំផុសចលនាដាំដើមឈើនៅតំបន់ផ្នូររបស់នាយឧត្តមសេនីVo Nguyen Giap

មជ្ឈឹមស្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញបំផុសចលនាដាំដើមឈើនៅតំបន់ផ្នូររបស់នាយឧត្តមសេនីVo Nguyen Giap

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី២៦ កុម្ភៈ នៅតំបន់ផ្នូររបស់ នាយ ឧត្តមសេនីយ៍ Vo Nguyen Giap (Vung Chua – Dao Yen ខេត្ត Quang Binh ភាគកណ្ដាល វៀត ...