សមាគមមេធាវីវៀតណាមអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយសង្គមរបស់ប្រទេសជាតិ

សមាគមមេធាវីវៀតណាមអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយសង្គមរបស់ប្រទេសជាតិ

(VOVworld) – សមាគមមេធាវីវៀតណាមបានដាក់ចេញ គោលដៅប្រមូលផ្តុំអនុវត្តល្អភារកិច្ចនយោបាយរបស់ ប្រទេសជាតិដើម្បីលាតត្រដាងបណ្ដាសកម្មភាពជាក់ស្ ...