ក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបន្តកាត់បន្ថយលក្ខខ័ណ្ឌវិនិយោគអាជីវកម្ម

ក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបន្តកាត់បន្ថយលក្ខខ័ណ្ឌវិនិយោគអាជីវកម្ម

(VOVWORLD) - គោលដៅរបស់ក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមនោះគឺកាត់បន្ថយ លក្ខខ័ណ្ឌវិនិយោគអាជីវកម្មចំនួន៦៧៥ក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ២០១៩ដល់ឆ្នាំ២ ...
ក្រសួងនិងផ្នែកចំនួន១១ របស់វៀតណាមកាន់បន្ថយជាង ៥០%នៃលក្ខខ័ណ្ឌអាជីវកម្មសុរប

ក្រសួងនិងផ្នែកចំនួន១១ របស់វៀតណាមកាន់បន្ថយជាង ៥០%នៃលក្ខខ័ណ្ឌអាជីវកម្មសុរប

(VOVWORLD) -គិតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំនេះ ក្រសួងនិងផ្នែកចំនួន ១១ បានដាក់ចេញវិធានការជាច្រើនដោយគ្រោងនឹងសំដៅកាត់បន្ថយនិងធ្វើឲ្យសាមញ្ញាលើស ៥០ ...