ពិធីជូនដំណើរកម្មាភិបាល បុគ្គលិកនៃកងពេទ្យកម្រិត២លេខ២ទៅបំពេញភារកិច្ច នៅស៊ូដង់ខាងត្បូង

ពិធីជូនដំណើរកម្មាភិបាល បុគ្គលិកនៃកងពេទ្យកម្រិត២លេខ២ទៅបំពេញភារកិច្ច នៅស៊ូដង់ខាងត្បូង

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានរៀបចំពិធីជូនដំណើរបណ្ដាកម្មាភិ បាល បុគ្គលិកនៃកងពេទ្យកម្រិត២លេខ២ ...
ពិធីចេញដំណើរនៃពេទ្យយោធាចល័តកម្រិតទី២លេខ១ទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង

ពិធីចេញដំណើរនៃពេទ្យយោធាចល័តកម្រិតទី២លេខ១ទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១ខែតុលា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្រសួងការពារប្រទេសបានរៀបចំពិធីចេញដំណើរនៃកងពេទ្យចល័តកម្រិតទី២លេខ១ ទៅ ពិធីចេញដំណើរទៅបំ ...