នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc៖ ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តន៍រាល់របៀបធ្វើថ្មីក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់ Covid-19

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc៖ ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តន៍រាល់របៀបធ្វើថ្មីក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់ Covid-19

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៥ ខែមិនា នៅទីស្ដីការរដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីពីភាក្សាអំពីវិធានការ បង្ការ ទប ...