ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក D.Trump ថ្លែងសារប្រចាំឆ្នាំដែលជាសារចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោក

ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក D.Trump ថ្លែងសារប្រចាំឆ្នាំដែលជាសារចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោក

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានឡើងថ្លែងសារប្រចាំឆ្នាំលើកទី៣និងជាលើកចុងក្រោយនៃអាណត្តិជា ...