វណ្ណកម្មនិងស្នាដៃសិល្បៈពិសេសអំពីលោកប្រធានហូជីមិញ

វណ្ណកម្មនិងស្នាដៃសិល្បៈពិសេសអំពីលោកប្រធានហូជីមិញ

(VOVWORLD) - ជីវិតនិងបុព្វហេតុបដិវត្តរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ អគ្គមគ្គុទេសដ៏អស្ចារ្យ អ្នកវប្បធម៌ល្បីល្បាញពិភពលោក តែងតែជាប្រធានបទដ៏សម្ប ...