វៀតណាមដាក់ជូនយូណេស្កូនូវឯកសារ "សិល្បៈ Xoe Thai" និងសិល្បៈ "ស្មូនគ្រឿងភាជន៍របស់ប្រជាជន Cham"

វៀតណាមដាក់ជូនយូណេស្កូនូវឯកសារ "សិល្បៈ Xoe Thai" និងសិល្បៈ "ស្មូនគ្រឿងភាជន៍របស់ប្រជាជន Cham"

(VOVWORLD) -នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍រួមសហការជាមួយគណកម្មការជាតិយូណេស្កូវៀតណាមបំពេញឯកសារបែបបទ ...