បង្កើនសកម្មភាពការពារណែនាំភូមិសាស្ត្របណ្ដាសម្ព័ន្ធសមាគមភូមិរបររបស់វៀតណាម

បង្កើនសកម្មភាពការពារណែនាំភូមិសាស្ត្របណ្ដាសម្ព័ន្ធសមាគមភូមិរបររបស់វៀតណាម

(VOV)_នាថ្ងៃទី២០ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលា÷ការពារណែនាំភូមិសាស្ត្ររបស់អាស៊ាន នៅទីផ្សារដែល​បាននាំចេញ និងទីផ្សារម ...