វៀតណាមនៅតែបន្តមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ឡើយ

វៀតណាមនៅតែបន្តមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ឡើយ

(VOVWORLD) - រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមមានអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបចំនួន ១.០៦៩ នាក់អ្នកជំងឺចំនួន ៩៩១ នាក់ត្រូវបានប្រកាសជាសះស្បើយ ហើយមានអ្ន ...
រយៈពេល ៣៦ ម៉ោងកន្លងមក វៀតណាមគ្មានអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ

រយៈពេល ៣៦ ម៉ោងកន្លងមក វៀតណាមគ្មានអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ

(VOVWORLD) - ចាប់ពីម៉ោង ១៨ ថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ដល់ម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ដែលមានន័យថា ៣៦ ម៉ោងកន្លងមកនេះ ប្រទេសវៀតណាមគ្មានអ្នកឆ្ល ...
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ សីហា វៀតណាមមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ សីហា វៀតណាមមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ

(VOVWORLD) - ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ សីហា បានជូនព័ត៌មានថា រហូតមកដល់ម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហានេះ ប្រទេសវៀតណាមមិនមា ...