ធានាសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតនិងទ្រពសម្បត្តិសំរាប់ប្រជាជនមុនព្យុះ Wutip

ធានាសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតនិងទ្រពសម្បត្តិសំរាប់ប្រជាជនមុនព្យុះ Wutip

Vovworld-ដំបន់បានបញ្ជាណែនាំបឹងផ្ទុកទឹក Hoa My ជាបឹងខ្សោយបំផុតរបស់​ដំបន់​ដូច្នេះបានមានវិធានការមិនផ្ទុកទឹកក្នុងរដូវភ្លៀងទឹកជំនន់ឆ្នា ...
លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ អ.ស.ប. ចាប់ផ្តើមភារកិច្ចធានាសន្តិសុខនៅម៉ាលី

លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ អ.ស.ប. ចាប់ផ្តើមភារកិច្ចធានាសន្តិសុខនៅម៉ាលី

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ១ កក្កដា កំលាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ អ.ស.ប. ចាប់ផ្តើម ភារកិច្ចធានាសន្តិសុខនៅម៉ាលី ក្នុងកាលៈទេសៈ ដែលការបោះឆ្នោតសំ ...
ពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២៖ បង្កើកសមភាពរវាងបណ្ដាសមាសភាពសេដ្ឋកិច្

ពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២៖ បង្កើកសមភាពរវាងបណ្ដាសមាសភាពសេដ្ឋកិច្

VOV-ពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២ ដោយមានចំណុចថ្មីជាច្រើន​ក្នុងការកំណត់អំពីវិស័យ សេដ្ឋកិច្ច ទាក់ទាញការរួមមតិរបស់អ្នកជំ ...
វៀតណាមធានាសុខុមាលភាពសង្គមដើម្បីជំរុញសិទ្ធិមនុស្ស

វៀតណាមធានាសុខុមាលភាពសង្គមដើម្បីជំរុញសិទ្ធិមនុស្ស

(VOVworld) - ក្នុងខ្លឹមសារជាច្រើនទាក់ទិនដល់សិទ្ធិ មនុស្សរដ្ឋវៀតណាមបាន​យក​ចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ដល់ការធានាសុខុមាលភាពសង្គម។ ​ដោយរងនូវក ...
វៀតណាមខិតខំធានាសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែល្អជាង

វៀតណាមខិតខំធានាសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែល្អជាង

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំរោងការណ៏​ “ បង្កើនសមត្ថភាព អនុវត្តបណ្តាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស “​រវាងក្រសួងការបរទេសវៀតណាម​នឹងកម្មវ ...