តំណាងក្រសួងសុខាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេស G ២០ បើក​កិច្ចប្រជុំ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្ដីពីជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19

តំណាងក្រសួងសុខាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេស G ២០ បើក​កិច្ចប្រជុំ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្ដីពីជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19

(VOVWORLD) - បណ្ដារដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាល G20 បានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសនីមួយៗ និងដាក់ចេញ សកម្មភាពជាបន្ទាន់សម្រាប់ប្រទេស G20 ដើម្ ...
G-២០ជំរុញបណ្តាកម្មវិធីបង្កើតកាងារធ្វើនិងឧបត្ថម្ភអង្គភាពអាជីវកម្ម

G-២០ជំរុញបណ្តាកម្មវិធីបង្កើតកាងារធ្វើនិងឧបត្ថម្ភអង្គភាពអាជីវកម្ម

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការងារនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​ ក្រុម​ប្រទេស​មាន​សេដ្ឋកិច្ច​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្លាំង​ ទាំង​២០(G២០)បានអនុម័តលើសេចក្តីថ្លែងការរួ ...