តារាបង្ហាញម៉ូដល្បីឈ្មោះនៅលើពិភពលោក Jessica Minh Anh ផ្សព្វផ្សាយគោលទេសចរណ៍ដៅវៀតណាម

តារាបង្ហាញម៉ូដល្បីឈ្មោះនៅលើពិភពលោក Jessica Minh Anh ផ្សព្វផ្សាយគោលទេសចរណ៍ដៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - ចាប់ពីចុងខែកញ្ញា ដល់ដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ និង តារាបង្ហាញម៉ូដល្បីឈ្មោះនៅលើពិភពលោក Jessica Minh ...