លើកតម្កើងមុខរបរធ្វើទឹកត្រី Nam O ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីយ៍ថ្នាក់ជាតិ

លើកតម្កើងមុខរបរធ្វើទឹកត្រី Nam O ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីយ៍ថ្នាក់ជាតិ

(VOVWORLD) - នេះជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីយ៍ផ្នែកម្ហូបអាហារដើមដំបូងនៅវៀតណាមត្រូវបានលើកតម្កើង ព្រមទាំងជាមូលដ្ឋានដើម្បីទីក្រុង Da Nang ...