ការតាំងពិពណ៌រ “ប្រពៃណីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនវៀតណាមពីសតវត្សទី ១៩ ដល់ទី ២០”

ការតាំងពិពណ៌រ “ប្រពៃណីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនវៀតណាមពីសតវត្សទី ១៩ ដល់ទី ២០”

(VOVworld) – ចាប់ពីថ្ងៃទី ៤ មេសា ដល់ទី ១៥ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ ការតាំង ពិពណ៌រដោយប្រធានបទ “ប្រពៃណីជីវភាព រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនវៀតណា ...