อาเซียน+๓ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร

(VNA)-วันที่๒๘กันยายน  ณ  กรุงเวียงจันทน์ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและป่าไม้อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาหรือAMF+๓ครั้งที่๑๒   โดยมีผู้แทน๑๕๐คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและ๓ประเทศคู่เจรจาคือ จีน สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นเข้าร่วม
อาเซียน+๓ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร - ảnh 1
(VNA)-เมื่อวันที่๒๘กันยายน  ณ  กรุงเวียงจันทน์ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและป่าไม้อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาหรือAMF+๓ครั้งที่๑๒   โดยมีผู้แทน๑๕๐คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและ๓ประเทศคู่เจรจาคือ จีน สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นเข้าร่วม ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย Bùi Bá Bổng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม  นาย ทองสิง ธรรมวงค์  นายกรัฐมนตรีลาวได้ยืนยันว่า  ปัญหาการขาดแคลนอาหาร  ปัญหาความยากจน  ภัยธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศความมั่นคงด้านอาหารและโรคระบาดยังเป็นอุปสรรค์และความท้าทายที่ประเทศในภูมิภาคและโลกกำลังต้องเผชิญ    ใน๑ปีที่ผ่านมา   เศรษฐกิจอาเซียนได้รับการฟื้นฟูแต่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจยังไม่สูงนัก  ดังนั้น  บรรดาประเทศอาเซียนต้องวางนโยบายและกำหนดระเบียบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตนและร่วมมือกันอย่างประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยังยืน  อีกทั้งต้องมีมาตรการปกป้องแหล่งทรัพยากร  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความมั่นคงด้านอาหารอย่างยังยืน  นาย ทองสิง ธรรมวงค์  ยังได้เผยว่า  เป้าหมายของลาวคือ  การพัฒนาการเกษตรและป่าไม้ในทุกด้านตามเป้าหมายการเกษตรที่ปลอดสารพิษเชิงสินค้าและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในเขตที่มีจุดแข็งเพื่อรักษาความมั่นคงด้านอาหาร  เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณ์ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย   นายกรัฐมนตรีลาวได้แสดงความเชื่อมั่นว่า  การประชุมAMF+๓ครั้งที่๑๒จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด