เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุมาตรฐานชนบทใหม่

(VOVworld)-ในกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ที่รัฐบาลได้กำหนด ถึงแม้ได้ประสบผลงานที่สำคัญและน่ายินดีในหลายด้านแต่ในระหว่างการดำเนินโครงการก็เกิดปัญหาอุปสรรค์ทั้งด้านจิตสำนึกและวิธีการปฏิบัติที่ยังคงเป็นไปตามเดิม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติโครงการตรงตามเป้าหมาย
(VOVworld)-ในกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ที่รัฐบาลได้กำหนด ถึงแม้ได้ประสบผลงานที่สำคัญและน่ายินดีในหลายด้านแต่ในระหว่างการดำเนินโครงการก็เกิดปัญหาอุปสรรค์ทั้งด้านจิตสำนึกและวิธีการปฏิบัติที่ยังคงเป็นไปตามเดิม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติโครงการตรงตามเป้าหมาย
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุมาตรฐานชนบทใหม่ - ảnh 1

โครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของรัฐเวียดนามเป็นแนวทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชนดังนั้นจึงได้รับการขยายผลอย่างกว้างขวางในทั่วประเทศ ภายหลังดำเนินการมาได้3ปีการปฏิบัติตามมาตรฐาน19ข้อของโครงการได้ช่วยสร้างก้าวกระโดดใหม่ให้แก่ภาคการเกษตร เกษตรกรและชนบทของเวียดนาม เศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นหลายแห่งได้รับการพัฒนา ยกระดับให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงอย่างไรก็ดีในระหว่างการปฏิบัติยังเกิดปัญหาข้อจำกัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะความเข้าใจในแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติมาตรฐานทุกข้อให้ถูกต้อง ซึ่งมีหลายท้องถิ่นขาดความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติรวมทั้งไม่ให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกันต่อทุกมาตรฐาน นาย ตังมิงหลก ปลัดสำนักงานคณะกรรมการชี้นำโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่แห่งชาติได้เผยว่าปัจจุบัน เนื่องจากจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไม่มีความลึกซึ้งและสมบูรณ์ดังนั้นการปฏิบัติจึงเน้นแต่เรื่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นและเพิ่มทักษะการผลิตเพียงด้านเดียว ส่วนปัญหาอื่นๆเช่น การพัฒนาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในชุมชน เป็นต้นนั้นยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก
จากอุปสรรคและข้อจำกัดในช่วงแรกที่ปฏิบัติโครงการท้องถิ่นหลายแห่งสามารถถอดประสบการณ์เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ต.ต๋านห่ง อ.บาหวี่ กรุงฮานอยเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการตามแนวทางนี้ โดยบทเรียนที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้ประชาชนเข้าใจเป้าหมายและมาตรฐาน19ข้ออย่างถูกต้องเพื่อระดมพลังจากประชาชน จากการเป็นท้องถิ่นเกษตรกรรมทางต.มีพื้นที่ธรรมชาติ8.8ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ปลูกข้าวมี316เฮกต้าแต่จากวิธีการผลิตแบบเก่าที่ไม่มีการวางแผนแบบบูรณาการจึงทำให้ชีวิตของประชาชนในต.ไม่พัฒนาได้ แต่หลังจากปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ทางการต.ได้รณรงค์หมู่บ้าน7แห่งร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ปลูกข้าวได้110เฮกต้า นำเครื่องจักรกลเข้าใช้ในการผลิตเกษตร ชาวบ้านมอบที่ดินเพื่อขยายถนนหนทางและก่อสร้างกิจการสาธารณูปโภค ช่วยให้โฉมของต.ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยังเป็นตัวอย่างดีเด่นในการปฏิบัติมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในต.ก็มีการก่อสร้างกิจการบำบัดของเสียจากการผลิตเกษตรส่วนประชาชนเข้าร่วมขบวนการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและเก็บกวาดขยะอย่างเข้มแข็ง คุณเหงวียนทิหายเจ้าหน้าที่องค์การสตรีในต.เผยว่าพวกเราได้เปิดการรณรงค์ประชาชนร่วมทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนอาศัย เช่นถนนในเขตแขวงหรือบริเวณรอบบ้านของแต่ละครอบครัวให้มีความสวยงามพร้อมทั้งสร้างห้องสุขาให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยตามเป้าหมายของโครงการพัฒนาชนบท

ในกระบวนการปฏิบัติโครงการพัฒนาชนบท ท้องถิ่นหลายแห่งยังประยุกต์ใช้มาตรฐานที่กำหนดอย่างคล่องตัวและสร้างสรรค์ซึ่งสามารถระดมพลังของท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่เช่น ส่งเสริมการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องและมีนโยบายระดมประชาชนเข้าร่วมการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการผลิตเกษตร แสวงหาและพัฒนาขยายตลาดรองรับ เป็นต้น ซึ่งได้ช่วยให้ต.และอ.ที่อยู่ในเป้าหมายของโครงการประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ โดยเมื่อปี2009 มีตำบลร้อยละ82บรรลุ5/19มาตรฐาน มาถึงปี2013 เฉลี่ยแล้วแต่ละตำบลบรรลุ8/19มาตรฐานและคาดว่าถึงปลายปีนี้ จะมีตำบลประมาณ300แห่งบรรลุครบ19มาตรฐานของโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด