ประสิทธิภาพจากโครงการ ” 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์”ในจังหวัดซอกจัง

ประสิทธิภาพจากโครงการ ” 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์”ในจังหวัดซอกจัง

(VOVWORLD) -ซอกจังเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พัฒนาโครงการ “ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์”หรือ OCOP อย่างรวดเร็วและมีจำนวนผลิตภัณฑ์ OCOP มากที่สุดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งผลิตภัณฑ์...
เรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของชนเผ่าบานาในจังหวัดกอนตุม

เรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของชนเผ่าบานาในจังหวัดกอนตุม

(VOVWORLD) -ภายหลัง 10 ปีแห่งการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โฉมหน้าของตำบลดั๊กเรอวา เมืองกอนตุม จังหวัดกอนตุม ซึ่งเป็นเขตที่มีชนเผ่าบานาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ถนนสายต่างๆในตำบลได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต...
คนรุ่นใหม่สร้างฐานะจากการทำเกษตรปลอดสารพิษ

คนรุ่นใหม่สร้างฐานะจากการทำเกษตรปลอดสารพิษ

(VOVWORLD) -การประกอบอาชีพเกษตรมีความลำบากมากมาย ดังนั้น เกษตรกรหลายคนจึงคิดว่า ต้องให้ลูกไปโรงเรียนเพื่อจะได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพอื่นๆ แต่ในรอบ 5...
โฉมหน้าใหม่ในหมู่บ้านต่างๆในเขตเตยเงวียน

โฉมหน้าใหม่ในหมู่บ้านต่างๆในเขตเตยเงวียน

(VOVWORLD) -ภายหลังกว่า 10 ปีของการปฏิบัติโครงการแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการลงทุนพัฒนา ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับ ซึ่งสร้างโฉมหน้าใหม่ให้แก่ชนบทใหม่ในเขตเตยเงวียน
ฮานอยเป็นท้องถิ่นนำหน้าของประเทศในการสร้างสรรค์ห่วงโซ่การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์การเกษตร

ฮานอยเป็นท้องถิ่นนำหน้าของประเทศในการสร้างสรรค์ห่วงโซ่การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์การเกษตร

(VOVWORLD) -ศูนย์พัฒนาการเกษตรฮานอยเป็นสำนักงานที่ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของโครงการห่วงโซ่การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์การเกษตรในช่วงปี 2016 -2020 และแผนการพัฒนาเกษตรในช่วงปี 2019 -2020 ภายหลังปฏิบัติมาเป็นเวลา 5 ปี...
จังหวัดก่าเมาพัฒนาเครื่องหมายการค้าข้าวปลอดสารพิษ

จังหวัดก่าเมาพัฒนาเครื่องหมายการค้าข้าวปลอดสารพิษ

(VOVWORLD) -จากการมีพื้นที่ปลูกข้าวร่วมกับการเลี้ยงกุ้งมากที่สุดในประเทศ จังหวัดก่าเมามีความได้เปรียบในการพัฒนาการปลูกข้าวที่ตอบสนองมาตรฐานการส่งออก ซึ่งทางจังหวัดฯได้สร้างเครื่องหมายการค้า “ข้าวปลอดสารพิษเถยบิ่ง”ที่ได้รับการรับรองจากกรมลิขสิทธิ์ทางปัญญาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเครื่องหมายการค้าข้าวปลอดสารพิษ จังหวัดก่าเมาได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่การปลูกข้าวสะอาดร่วมกับการเลี้ยงกุ้งและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างก้าวกระโดด
พลังชีวิตใหม่ในตำบลชนบทใหม่เซินดง จังหวัดเบ๊นแจ

พลังชีวิตใหม่ในตำบลชนบทใหม่เซินดง จังหวัดเบ๊นแจ

(VOVWORLD) -ถ้ามีโอกาสมาเยือนตำบลเซินดง เมืองเบ๊นแจในช่วงนี้ เราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะถนนและสะพานที่นี่ได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต ซึ่งรถยนต์สามารถเข้าถึงหมู่บ้าน บ้านเรือนและโรงเรียนได้รับการก่อสร้างให้มั่นคงสวยงามมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่พรรคสาขา ทางการและประชาชนท้องถิ่นร่วมใจกันสร้างสรรค์ตำบลชนบทใหม่
หลงเถือง-หมู่บ้านหล่อรูปทองแดงในจังหวัดฮึงเอียน

หลงเถือง-หมู่บ้านหล่อรูปทองแดงในจังหวัดฮึงเอียน

(VOVWORLD) -หมู่บ้านหลงเถือง ตำบลด๋ายด่ง อำเภอวันเลิม จังหวัดฮึงเอียนอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร...
การพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า

การพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า

(VOVWORLD) -นอกจากจุดแข็งในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าเป็นหนึ่งในท้องถิ่นของเวียดนามที่มีเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรในท้องถิ่นได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงและเป็นแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานการเกษตรของจังหวัดฯในเวลาที่จะถึง
สีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของเซรามิกเก๊ว

สีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของเซรามิกเก๊ว

(VOVWORLD) -หมู่บ้านทำเครื่องเซรามิกเกวี๊ยดแถ่ง อำเภอกิมบ๋าง จังหวัดห่านามเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองที่มีอายุประมาณ 500 ปีและเป็นหมู่บ้านทำเครื่องเซรามิกแห่งเดียวในจังหวัดห่านาม ในช่วงปี 1960...
เกษตรกรลองอานบริจาคที่ดินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเขต

เกษตรกรลองอานบริจาคที่ดินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเขต

(VOVWORLD) -ในหลายปีที่ผ่านมา ขบวนการบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนในท้องถิ่นต่างๆของจังหวัดลองอานได้มีขึ้นอย่างคึกคัก ที่ตำบลหวิงด๋าย อำเภอเตินฮึง ประชาชนได้บริจาคที่ดินกว่า 6...
เกษตรกรเบ๊นแจเน้นสร้างสรรค์ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตร

เกษตรกรเบ๊นแจเน้นสร้างสรรค์ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตร

(VOVWORLD) -ภายหลัง 4 ปีที่ปฏิบัติมติ 03 ของพรรคสาขาจังหวัดเบ๊นแจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรหลักของจังหวัดในช่วงปี 2016 -2020 ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตรหลัก...
UNDP ให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดกว๋างหงายในการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ

UNDP ให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดกว๋างหงายในการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ

(VOVWORLD) -หลังพายุโมลาเบผ่านพ้นไป ทางการและประชาชนตำบลบิ่งถวน อำเภอบิ่งเซิน จังหวัดกว๋างหงายกำลังพยายามแก้ไขผลเสียหายจากพายุและช่วยเหลือปประชาชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปรกติ รูปแบบ “บ้านที่ปลอดภัย”ของโครงการ “เพิ่มทักษะความสามารถในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่ชุมชนกลุ่มเสี่ยงในเขตริมฝั่งทะเลเวียดนามที่จัดโดยกองทุนภูมิอากาศสีเขียวหรือ...
อำเภอเหมื่องแย้ให้ความสำคัญงานด้านการสร้างสรรค์พรรค

อำเภอเหมื่องแย้ให้ความสำคัญงานด้านการสร้างสรรค์พรรค

(VOVWORLD) -งานด้านการสร้างสรรค์พรรค การรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกพรรคยังคงได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากทางการอำเหมื่องแย้ จังหวัดเดียนเบียน ซึ่งพรรคสาขาอำเภอเหมื่องแย้ได้บรรลุผลงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิกพรรค การจัดตั้งพรรคสาขาหมู่บ้านใหม่ เพื่อมีส่วนร่วมยกระดับทักษะความสามารถในการบริหารขององค์กรพรรคระดับต่างๆ
ต้นเฉาก๊วยมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดกาวบั่ง

ต้นเฉาก๊วยมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดกาวบั่ง

(VOVWORLD) -เฉาก๊วยเป็นของหวานที่ได้รับความนิยมจากหลายๆคน ซึ่งสามารถหาซื้อทานได้ตั้งแต่ตลาดในเขตชนบทไปจนถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองใหญ่ๆ มีเฉาก๊วยหลายชนิดแต่เฉาก๊วยของอำเภอแถกอาน จังหวัดกาวบั่งมีชื่อเสียงและอร่อยที่สุด ซึ่งธรรมชาติได้บันดาลให้แผ่นดินแห่งนี้มีสภาพภูมิอากาศและที่ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นเฉาก๊วย ดังนั้น...
บิ่งเยืองอนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าของหมู่บ้านศิลปาชีพ

บิ่งเยืองอนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าของหมู่บ้านศิลปาชีพ

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านศิลปาชีพได้รับผลกระทบไม่น้อยจากเศรษฐกิจเชิงตลาดและประสบอุปสรรคมากมายในการจำหน่าย จนหลายๆอาชีพเสี่ยงที่จะสูญหายไป ดังนั้น จังหวัดบิ่งเยืองได้พยายาม “สร้างพลังชีวิตใหม่” ให้แก่หมู่บ้านศิลปาชีพหลังจากถูกหลงลืมเป็นเวลานานผ่านโครงการต่างๆ...
ชีวิตใหม่ของประชาชนในหมู่บ้าน เหมื่องแย้ 2

ชีวิตใหม่ของประชาชนในหมู่บ้าน เหมื่องแย้ 2

(VOVWORLD) - หมู่บ้าน เหมื่องแย้ 2 ในตำบล เหมื่องแย้ อำเภอ เหมื่องแย้ จังหวัด เดียนเบียน ได้รับการก่อตั้งบนพื้นฐานของ"โครงการปรับปรุงและรักษาเสถียรภาพเขตชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม...