ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของครอบครัวในการพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - แนวทางพัฒนาประเทศระยะปี 2021-2030 ที่ระบุในมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ได้กำหนดว่า “การพัฒนามนุษย์ในทุกด้านและสร้างสรรค์วัฒนธรรมเวียดนามที่ก้าวหน้าและมีเอกลักษณ์ของชาติเพื่อให้เป็นพลังที่เข้มแข็งและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาประเทศและการพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ” บรรดานักวิชาการได้เผยว่า เพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว ต้องมีเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ โดยการส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของครอบครัวในการพัฒนาประเทศ - ảnh 1รายการพิเศษของส่วนกระจายเสียงวัฒนธรรมและสังคมของสถานีวิทยุเวียดนามในหัวข้อ “กำหนดบรรทัดฐานและคุณค่าของคนเวียดนามในปัจจุบัน”
 
 

ในการประชุมหารือถึงร่างกฎหมายการสมรสและครอบครัวเมื่อเดือนตุลาคมปี 1959 ประธานโฮจิมินห์ได้ยืนยันว่า “ต้องให้ความสนใจถึงครอบครัวเพราะหลายครอบครัวรวมกันกลายเป็นสังคม ครอบครัวดีเป็นพื้นฐานของสังคมที่ดี ดังนั้น ถ้าอยากสร้างสรรค์สังคมนิยมก็ต้องให้ความสนใจถึงครอบครัวมากขึ้น” ต่อมา เอกสารและมติหลายฉบับและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ได้ยืนยันถึงบทบาทที่สำคัญของครอบครัวในการสร้างสรรค์สังคม อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมและพัฒนาประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัวเวียดนามจนถึงปี 2020 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030 ที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศใช้เมื่อปี 2012 ระบุว่า “ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมแรกที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและหล่อหลอมบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงาม ต่อต้านภัยสังคม สร้างแหล่งบุคลากรที่สนับสนุนภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ

ส่วนในบทความของรองศ.ดร.เจิ่นถิมิงที หัวหน้าสถาบันวิจัยครอบครัวและเพศสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามได้ประเมินว่า ครอบครัวไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดคุณค่าวัฒนธรรมของประชาชาติจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ส่วนในรายการพิเศษของส่วนกระจายเสียงวัฒนธรรมและสังคมของสถานีวิทยุเวียดนามในหัวข้อ “กำหนดบรรทัดฐานและคุณค่าของคนเวียดนามในปัจจุบัน” ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ดร. เหงวียนวันฮวี นักวิจัยด้านวัฒนธรมได้ให้ข้อสังเกตว่า

“ครอบครัวคือปัจจัยพื้นฐานของสังคม การสร้างครอบครัวที่ดีคือปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน วิถีชีวิตและการมีระเบียบวินัยของครอบครัวมีความหมายสำคัญต่อการสร้างสรรค์ครอบครัวและการพัฒนาบุคลิกภาพของคนเวียดนาม ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม”

ส่วนจากมุมมองการบริหารวัฒนธรรมของรัฐ รองศ.ดร.ตะกวางดง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒรธรรม กีฬาและการท่องเทียวได้เผยว่า ครอบครัวเป็นสถานที่อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติจากรุ่นสู่รุ่น เอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ได้ระบุว่า ต้องวิเคราะห์ถึงการสร้างค่านิยมของชาติ ค่านิยมทางวัฒนธรรมและมาตรฐานมนุษย์ควบคู่กับการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าครอบครัวเวียดนามในสภาวการณ์ใหม่ ซึ่งทำให้ต้องระบุถึงการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของครอบครัวอย่างเหมาะสมในยุทธศาสตร์พัฒนาครอบครัวเวียดนามจนถึงปี 2030 รัฐมนตรีช่วย ตะกวางดงได้ยืนยันว่า

“ปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกำลังจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัวเวียดนามจนถึงปี 2030 ตามแนวทางพัฒนาและอนุรักษ์เกียรติประวัติที่ดีงาม เช่น การสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่และบรรพบุรุษ ความซื่อสัตย์ ความรักและความเชื่อมโยงควบคู่กับการให้ความเคารพ การแบ่งปันและความเสมอภาค อีกทั้งมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาด้านคุณธรรม วิถีชีวิตในครอบครัว บรรทัดฐานการสร้างครอบครัว รวมถึงทักษะและวิธีการพัฒนาครอบครัวอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของครอบครัวในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ครอบครัวที่มีความสุข ชุมชนมีความสุขและประเทศแห่งความสุข”

ส่วนบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้เผยว่า จากแนวทางการพัฒนาที่ถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของครอบครัวคือสิ่งที่ถูกต้องและจำเป็นในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกในปัจจุบันเพราะการผสมผสานจะสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายต่อทุกด้านของชีวิตสังคม รวมถึงวัฒนธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด