นิมิตรหมายที่โดดเด่นของรัฐสภาเวียดนามในปี 2013

(VOVworld) – ในปี 2013 รัฐสภาเวียดนามสามารถสร้างนิมิตรหมายที่โดดเด่นผ่านกิจกรรมสำคัญๆที่มีผลที่ ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตการเมืองของประเทศ สร้างพื้นฐานสำคัญให้แก่การส่งเสริมความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญของสำนักงานอำนาจรัฐสูงสุด

(VOVworld) – ในปี 2013 รัฐสภาเวียดนามสามารถสร้างนิมิตรหมายที่โดดเด่นผ่านกิจกรรมสำคัญๆที่มีผลที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตการเมืองของประเทศ สร้างพื้นฐานสำคัญให้แก่การส่งเสริมความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญของสำนักงานอำนาจรัฐสูงสุด

นิมิตรหมายที่โดดเด่นของรัฐสภาเวียดนามในปี 2013 - ảnh 1
ในปี 2013 รัฐสภาเวียดนามสามารถสร้างนิมิตรหมายที่โดดเด่นผ่านกิจกรรมสำคัญๆที่มีผลที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตการเมืองของประเทศ

การปฏิบัติงานของรัฐสภาสมัยที่ 13 ในปี 2013 สะท้อนอย่างชัดเจนผ่านการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ที่มีการลงมติอนุมัตินโยบายสำคัญๆ โดยเฉพาะการลงคะแนนไว้วางใจต่อ 47 ตำแหน่งที่รัฐสภาเลือกหรืออนุมัติ การอนุมัติรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข กฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมต่างๆ
การลงมติไว้วางใจ-กิจกรรมใหม่ใน
ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
เป็นครั้งแรกภายหลัง 67 ปีนับตั้งแต่การประชุมนัดแรกของรัฐสภาเมื่อปี 1946 รัฐสภาเวียดนามได้ลงคะแนนไว้วางใจต่อ 47 ตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งหรืออนุมัติซึ่งนับเป็นกิจกรรมทางการเมืองสำคัญ เป็นกว้าเดินใหม่ในกิจกรรมการตรวจสอบของรัฐสภาเพื่อประเมินผลงานของผู้บริหารที่รัฐสภาเลือกหรืออนุมัติ พร้อมทั้งยกระดับความรับผิดชอบของผู้แทนรัฐสภาในการเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมให้แก่ประเทศ ถึงแม้วัตถุประสงค์ของการลงมติไว้วางใจก็เพื่อยกระดับประสิทธิภาพหน้าที่ในการตรวจสอบของรัฐสภา แต่นี่ยังเป็นสัญญาณที่น่ายินดีเกี่ยวกับความมีประชาธิปไตยและการเป็นตัวแทนอย่างแท้จริงของสำนักงานที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ท่าน เหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาได้ประเมินว่า ผลการลงมติไว้วางใจของรัฐสภาได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม กลาโหม ความมั่นคง การต่างประเทศและกิจกรรมด้านตุลาการของประเทศอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้สำนักงานและองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น สภาประชาชนทุกระดับพิจารณาและประยุกต์ใช้เมื่อลงมติไว้วางใจต่อผู้ที่สภาประชาชนคัดเลือกในเวลาที่จะถึง ค้ำประกันการบังคับใช้และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของสำนักงานที่เป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อตอบสนองความปรารถนาของประชาชน
อนุมัติร่างกฎหมายสำคัญฉบับต่างๆ

ปี 2013 งานด้านการร่างกฎหมายของรัฐสภาได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอนุมัติรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางการเมืองและกฎหมายสำคัญในประวิตศาสตร์ เปิดระยะใหม่ในการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ เป็นการค้ำประกันด้านการเมือง-กฎหมายที่มั่นคงเพื่อให้ประชาชาติเวียดนามฟันฝ่าความท้าทายใหม่ของยุคปัจจุบันเพื่อก้าวรุดหน้าไป นาง เหงียนแทงหาย ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดหว่าบิ่ง ได้ยืนยันว่า ดิฉันเชื่อมั่นว่า การอนุมัติรัฐธรรมนูญเมื่อเร็วๆนี้จะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเวลาต่อไป  โดยเฉพาะจำกัดปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ ความขัดแย้งและปัญหาที่ซ้ำซ้อนจากการปฏิบัติกฎหมายฉบับต่างๆ

นิมิตรหมายที่โดดเด่นของรัฐสภาเวียดนามในปี 2013 - ảnh 2
รัฐสภาได้อนุมัติกฎหมายเกือบ 20 ฉบับและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับ มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

ควบคู่กับการอนุมัติรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ในปี 2013 รัฐสภาได้อนุมัติกฎหมายเกือบ 20 ฉบับและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับ มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เสริมสร้างความมั่นคงการปกป้องประเทศและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะ ร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขซึ่งถือเป็นร่างกฎหมายที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม ความมีเสถียรภาพ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ท่าน อวงจูลิว รองประธานรัฐสภาได้ย้ำว่า กฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขได้รับการแก้ไขตามแนวทางค้ำประกันข้อกำหนดการเวนคืนที่ดินต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มงวดควบคู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐสภา รัฐบาล สภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชน การเวนคืนที่ดินและการชดเชยต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใสตามข้อกำหนดของกฎหมายและในกรณีที่จำเป็นจริง
ผลักดันการประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ในระเบียบวาระการประชุมในปี 2013 ที่ประชุมรัฐสภาครั้งต่างๆได้รับการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศติดตาม มีส่วนร่วมสนองข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของรัฐสภาถึงประชาชน นาย เลยือเตี๊ยน ผู้แทนรัฐสภาจากจังหวัดกว๋างจิได้ประเมินว่า ที่ประชุมครั้งต่างๆเมื่อเร็วๆนี้ โดยเฉพาะ ที่ประชุมรัฐสภาสมัยที่ 13และคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้มีแนวทางเน้นถึงความเปิดเผยมากขึ้นโดยเมื่อก่อนได้มีการถ่ายทอดสดแค่พิธีเปิดการประชุม ปิดการประชุม การตั้งและตอบกระทู้ถามและอภิปรายเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม แต่เดี๋ยวนี้ ได้ขยายไปถึงการหารือตามหัวข้อ การหารือกฎหมายและร่างรัฐธรรมนูญปี 1992 ฉบับแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตาม รับทราบและเข้าใจมากขึ้น
ควบคู่กับผลงานดังกล่าว ในปี 2013 รัฐสภายังได้อนุมัติมติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สร้างพื้นฐานเพื่อให้เวียดนามปฏิบัติเป้าหมายที่ได้วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ เช่น มติเกี่ยวกับการปรับร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2013และร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2014 มติเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานงบประมาณขาดดุลภายใน 2  ปีขึ้นเป็นร้อยละ 5.3 ของจีดีพี
ทั้งนี้ อาจยืนยันได้ว่า ผลงานที่รัฐสภาได้บรรลุในปี 2013 นั้นมีความหมายทางประวัติศาสตร์ เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้รัฐสภาปฏิบัติทั้งสามหน้าที่คือนิติบัญญัติ การตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศและตรวจสอบทุกกิจกรรมของรัฐเป็นอย่างดีต่อไป./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด