ปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) - นับเป็นครั้งแรกที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้อนุมัติแถลงการณ์เกี่ยวกับกฎบัตรสหประชาชาติในการประชุมเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้อำนวยการของนาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งสร้างนิมิตรหมายที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนมกราคมของเวียดนาม โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิงได้มีบทปราศรัยที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อที่ประชุม
ปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ - ảnh 1 ภาพการประชุม (UN)

เมื่อ 75 ปีก่อน จากความปรารถนาอันแรงกล้าของประชาชาติต่างๆเกี่ยวกับการปกป้องคนรุ่นใหม่ของอนาคตพ้นจากภาวะส่งคราม บรรดาประเทศที่ริเริ่มก่อตั้งสหประชาชาติได้จัดทำกฎบัตรสหประชาชาติที่มีหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการต่อต้านสงคราม ความเท่าเทียมกัน การให้ความเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลัง ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆและแก้ไขปัญหาการพิพาทอย่างสันติ ซึ่งสร้างพื้นฐานให้แก่กฎหมายสากล ปรับปรุงความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรภาพระหว่างประเทศต่างๆ ส่งเสริมการจัดทำและพัฒนาระบบกฎหมายสากลอย่างรอบด้าน รวมถึงการปลดอาวุธ การผลักดันสิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ การค้าและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิงได้ยืนยันว่า ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและการพัฒนาของสหประชาชาติได้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาความหมายที่สำคัญของกฎบัตรสหประชาชาติ การให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติคือปัจจัยที่สำคัญของการรักษาสันติภาพ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกรอบใหม่ ส่งเสริมการสนทนาและการเจรจาเพื่อแสวงหามาตรการแก้ไขการปะทะในภูมิภาคต่างๆอย่างสันติ พร้อมทั้งเผยว่า การไม่ให้ความเคารพและไม่ปฏิบัติตามหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากลกำลังคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของแต่ละประเทศ ภูมิภาคและโลกและสร้างความท้าทายที่ยากที่จะแก้ไขได้ต่อสหประชาชาติ ซึ่งกฎบัตรสหประชาชาติยิ่งทรงคุณค่ามากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนต่างๆ รวมทั้งความท้าทายระดับโลกที่ไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้สหประชาชาติเป็นศูนย์รวมผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก ส่งเสริมลัทธิพหุภาคีและความสัมพันธ์ร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากล ซึ่งเป็นมาตรการเดียวเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขผลเสียหายจากสงครามและการฟื้นฟูประเทศต่างๆหลังการปะทะเพื่อโลกที่มีสันติภาพ ความยุติธรรมและน่าอยู่มากขึ้น

เวียดนามได้เน้นย้ำว่า จากการเป็นปัจจัยที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศต่างๆต้องมีความรับผิดชอบเป็นอันดับต้นๆในการส่งเสริมและค้ำประกันการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากล ส่วนในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามกฎบัตรสหประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติต้องเดินหน้าในการค้ำประกันการให้ความเคารพและปฏิบัติเป้าหมายต่างๆของกฎบัตรสหประชาชาติ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิงได้มีข้อเสนอ 3 ข้อ หนึ่งคือประเทศต่างๆต้องปฏิบัติตามคำมั่นส่งเสริมลัทธิพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลาง ใช้ประโยชน์จากกลไกต่างๆของกฎบัตรสหประชาชาติอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการป้องกันการปะทะและแก้ไขปัญหาการพิพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธี สองคือ ประเทศต่างๆต้องพยายามกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและบทบาทขององค์กรต่างๆในภูมิภาค โดยเฉพาะการประสานงานกับสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเพื่อค้ำประกันการรักษาสันติภาพและความมั่นคงโลก โดยในภาคปฏิบัติจริงนั้น ประชาคมอาเซียนก็มีกฎบัตรอาเซียนที่ได้รับการจัดทำตามรูปแบบของกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งช่วยให้ประชาคมอาเซียนมีความเชื่อมโยง ขยายความร่วมมือและยืนยันถึงสถานะของอาเซียนในโครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาคและบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาต่างๆในภูมิภาค การรักษาสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคและโลก สามคือ ประเทศต่างๆต้องค้ำประกันการปฏิบัติตามหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายสากลและกฎบัตรสหประชาชาติ การจัดทำและปฏิบัติยุทธศาสตร์ นโยบายการพัฒนา ความมั่นคง กลาโหมและการต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายสากลและกฎบัตรสหประชาชาติ ส่งเสริมการให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งเป็นมาตรการเดียวเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพอย่างยั่งยืน

จากการตระหนักถึงคุณค่าของกฎบัตรสหประชาชาติ เวียดนามให้การสนับสนุนเป้าหมายต่างๆของสหประชาชาติและให้คำมั่นปฏิบัติตามหลักการขั้นพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ จากการเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายจากสงครามและกำลังปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อการพัฒนาและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก เวียดนามตระหนักได้ดีถึงคุณค่าและความหมายของการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในการสร้างสรรค์สันติภาพอย่างยั่งยืน นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศต่างๆ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโลกโดยอ้างอิงการปฏิบัติตามกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยุติธรรม มีความเท่าเทียมกันและมิตรภาพ

ในฐานะเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ เวียดนามให้คำมั่นว่า จะให้ความเคารพกฎบัตรสหประชาชาติอยู่เสมอ บนเจตนารมณ์ “เป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน เวียดนามจะพยายามมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆของสหประชาชาติและประชาคมโลกเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามเป้าหมายของกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาในโลกอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด