มีส่วนร่วมต่อคุณค่าร่วมของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย เลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการสนทนาเกี่ยวกับรายงานแห่งชาติของเวียดนามตามกลไกการตรวจสอบเป็นประจำหรือ UPR รอบที่ 3 ของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆในการสนทนานี้ เวียดนามได้แสดงให้เห็นว่า ได้มีความพยายามเป็นอย่างมากในการมีส่วนร่วมต่อคุณค่าร่วมของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
มีส่วนร่วมต่อคุณค่าร่วมของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน - ảnh 1(Photo:Vietnamplus) 

ด้วยการเตรียมให้แก่รายงานแห่งชาติ UPR อย่างเคร่งครัดและสมบูรณ์ เวียดนามได้แสดงให้เห็นว่า เป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ ได้มีนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลาย พยายามและบรรลุผลสำเร็จในการปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชน ในการสนทนานี้ เวียดนามได้ผลักดันการสนทนากับหุ้นส่วนต่างๆเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนและมีส่วนร่วมต่อคุณค่าร่วมของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

มีความรับผิดชอบและพยายามปกป้องสิทธิมนุษยชน

รายงาน UPR รอบที่ 3 ได้กล่าวถึงการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนในเวียดนามอย่างรอบด้านนับตั้งแต่การตรวจสอบครั้งก่อน อัพเดทกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องถึงสิทธิมนุษยชน ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆและตรวจสอบการปฏิบัติข้อเสนอที่เวียดนามได้เห็นชอบในรอบที่ 2

ตามรายงานแห่งชาติ UPR รอบที่ 3 ของเวียดนาม จนถึงเดือนตุลาคมปี 2018 เวียดนามได้ปฏิบัติข้อเสนอ 175 ข้อจาก 182 ข้อที่เวียดนามเห็นชอบในรอบที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 96.2  ส่วนข้อเสนอที่เหลือ 7 ข้อกำลังได้รับการปฏิบัติหรือพิจารณาเพื่อปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม ผลสำเร็จที่โดดเด่นของเวียดนามในการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนคือการอนุมัติรัฐธรรมนูญปี 2013 มีการแก้ไขและประกาศใช้กฎหมายใหม่กว่า 90 ฉบับที่เกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมือง เวียดนามได้ธำรงอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 6 เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ในขณะที่ยังคงเน้นการพัฒนาสังคม ในปี 2016 สามารถลดอัตราคนจนลงเหลือร้อยละ 5.2 ส่วนในปี 2017 สามารถลดอัตราคนจนหลายมิติลงเหลือร้อยละ 7.69 สิทธิด้านการศึกษา สาธารณสุขและที่อยู่อาศัยได้รับการปรับปรุงอย่างเข้มแข็ง มีการปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับในระดับอนุบาลและประถมศึกษา สิทธิความเสมอภาคทางเพศมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราส.ส สตรีและสมาชิกสตรีในสภาประชาชนทุกระดับรวมกันบรรลุกว่าร้อยละ 27 ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาค ชีวิตด้านความเลื่อมใสและศาสนานับวันพัฒนาหลากหลาย โดยมีประชากรกว่าร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ส่วนงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับคาวมเชื่อและศาสนานับพันเทศกาลได้รับการจัดขึ้นทุกปี เวียดนามยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วที่สุดในโลกโดยมีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตถึง 50 ล้านคน

มีส่วนร่วมต่อคุณค่าร่วมของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน - ảnh 2นาย เลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (vietnamplus) 

มีส่วนร่วมต่อคุณค่าร่วมของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

พร้อมกับผลสำเร็จดังกล่าว เวียดนาม ได้พยายามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อคุณค่าร่วมและความก้าวหน้าของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เวียดนามได้เข้าร่วมฟอรั่มที่เกี่ยวข้องถึงสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ อาเซียนและกลไกอื่นๆอย่างเข้มแข็ง ในฟอรั่มต่างๆดังกล่าว เวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกในการมีข้อคิดริเริ่มเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติสิทธิของสตรี เด็ก คนพิการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลก เมื่อปี 2016และปี 2018 เวียดนามได้เป็นเจ้าภาพแนะนำและเสนอมติ 2 ฉบับเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อสิทธิของเด็กและสิทธิของสตรีซึ่งสภาสิทธิมนุษยชนได้เห็นชอบอนุมัติ เวียดนามยังปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติ 7 จาก 9 สนธิสัญญาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เวียดนามเป็นสมาชิกและคำมั่นต่างๆตามกลไกการตรวจสอบ UPR ของสหประชาชาติ

ในเวลาที่จะถึง เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนทุกคนอย่างดีที่สุด เวียดนามจะพยายามปรับปรุงรัฐที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ เสริมสร้างพื้นฐานทางนิตินัยและนโยบายที่เกี่ยวข้องถึงการปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชน ซึ่งในนั้น เวียดนามจะผลักดันการปฏิบัติ “รัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์เพื่อประชาชน” ปฏิรูประเบียบราชการและยกระดับคุณภาพการให้บริการของรัฐ ขจัดการทำงานแบบขุนนาง การทุจริตคอรัปชั่น ส่งเสริมประชาธิปไตยและยกระดับประสิทธิภาพของกลไกภาครัฐ เวียดนามให้คำมั่นผลักดันการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นถึงนโยบายแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในหลายมิติ ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างภูมิภาคต่างๆ กลุ่มชุมชนโดยเน้นให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

เวียดนามจะสนับสนุนการสนทนาและความร่วมมือในด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป ร่วมกับประเทศต่างๆมีส่วนร่วมและเพิ่มคุณค่าของสิทธิมนุษยชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด