ระดมสติปัญญาของประชาชนและส่งเสริมความมีประชาธิปไตยเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

(VOVWORLD) -นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมปี 2020 ประชาชนทั่วประเทศและชาวเวียดนามโพ้นทะเลสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารที่จะยื่นต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่กว้างลึกและมีความหมายสำคัญ สะท้อนจิตใจแห่งประชาธิปไตย ระดมสติปัญญาและส่งเสริมความรับผิดชอบของประชาชนทุกหมู่เหล่าในงานด้านวางแนวทางและการตัดสินใจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพของเอกสารที่จะยื่นต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ
ระดมสติปัญญาของประชาชนและส่งเสริมความมีประชาธิปไตยเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม - ảnh 1 ดร. ฝุ่งหิวฟู้ รองประธานสภาทฤษฎีส่วนกลาง

ร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13นี้มีข้อใหม่หลายข้อและมีประเด็นสำคัญต่างๆ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ฝุ่งหิวฟู้ รองประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางแสดงความเห็นว่า ร่างเอกสารฉบับนี้มีข้อใหม่ๆทั้งในแนวคิดของการชี้นำไปจนถึงการกำหนดเป้าหมาย การวางแนวทางการพัฒนาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรมสังคม ความมั่นคงกลาโหม การสร้างสรรค์พรรค ระบบการเมืองและการกำหนดก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ            “ในสภาวการณ์ที่เกิดปัญหาใหม่ๆ เราก็ต้องพยายามใช้วิธีการเข้าถึงใหม่เพราะเรามีประสบการณ์และบทเรียนต่าง ๆหลังการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศเป็นเวลา 35 ปี เราสามารถเข้าถึงแนวโน้มการพัฒนาของโลกและเข้าถึงความคิดที่ทันสมัยและประสบการณ์จากประเทศต่างๆ”

ในร่างเอกสารฉบับนี้ไม่เพียงแต่ประเมินผลการปฎิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น หากยังสรุป 10 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยมที่มีการเสริมเพิ่มเติมเมื่อปี 2011 และ 30 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายปี 1991 สำหรับภารกิจในเวลาข้างหน้า ร่างเอกสารไม่เพียงแต่กำหนดเป้าหมายและแนวทางในระยะ 5 ปี 10 ปีเท่านั้นหากยังระบุถึงวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 อีกด้วย สำหรับ 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกระบุในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 11และ 12 ยังคงทรงคุณค่าในการประชุมสมัยนี้ ซึ่งในร่างเอกสารฯได้ระบุเนื้อหาเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับระยะใหม่ของการพัฒนา ดร. ดิงกวางตี อดีตประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางแสดงความคิดเห็นว่า            “การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 มีความผูกพันกับเหตุการณ์สำคัญๆของประเทศและพรรค ดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในแต่ละช่วง เช่น ช่วงปี 2021-2025 ต้องกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนและรอบคอบเพื่อเป็นพื้นฐานมุ่งสู่เป้าหมายปี 2030 หรือเป้าหมายปี 2030 เป็นพื้นฐานมุ่งสู่เป้าหมาย 2045 เป็นต้น”

ระดมสติปัญญาของประชาชนและส่งเสริมความมีประชาธิปไตยเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม - ảnh 2(Photo dangcongsan.vn) 

เมื่อเทียบกับเอกสารที่ยื่นต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ร่างเอกสารต่างๆในสมัยที่ 13 ล้วนมีเนื้อหาใหม่ที่สะท้อนก้าวพัฒนาใหม่ในด้านแนวคิดทางทฤษฎีของพรรค โดยเฉพาะจากการสรุปผลการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ร่างเอกสารฉบับนี้ได้มีก้าวพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทการเป็นเจ้าของประเทศของประชาชนโดยควบคู่กับกลไกประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนทราบ ประชาชนหารือ เข้าร่วมและตรวจสอบเหมือนที่เคยปฏิบัติในร่างเอกสารครั้งนี้ ยังเพิ่มสองประเด็นคือ “ประชาชนเฝ้าติดตามและประชาชนรับประโยชน์” ส่วนในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความมั่นคง กลาโหม การต่างประเทศ การสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมืองก็มีเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับการกำหนดก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์

ทัศนะของพรรคคือต้องเตรียมเอกสารที่จะยื่นต่อการประชุมอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนั้นในกระบวนการร่างเอกสารในตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมความพร้อม จริงจัง มีวิทยาศาสตร์และพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไข ส่วนการรวบรวมความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมนี้ก็เพื่อระดมและส่งเสริมความคิด สิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อพรรคเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและนโยบายที่สำคัญๆของประเทศถึงปี 2025 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030 และปี 2045 มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพของร่างเอกสารฉบับต่างๆที่จะยื่นต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค พร้อมทั้งมีส่วนร่วมสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับความรู้ การปฏิบัติและความมุ่งมั่นภายในพรรค ประชาชนและกองทัพเพื่อให้การปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ลุล่วงไปด้วยดี นี่ยังเป็นการยืนยันเกี่ยวกับทัศนะของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคือ ถือประชาชนเป็นรากฐาน โดยพรรครับฟังความคิดเห็นอย่างจริงจังและพร้อมเปลี่ยนแปลง เอกสารฉบับต่างๆที่จะยื่นต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ จะสามารถระดมสติปัญญาและความรับผิดชอบของสมาชิกพรรคและประชาชนในการกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและผาสุก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด