ความพอใจของประชาชนคือตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารของทางการปกครอง

(VOVWORLD) - ด้วยเป้าหมายสร้างสรรค์เมืองหลวงฮานอยที่มีอารยธรรมและทันสมัยมากขึ้น ปรับปรุงชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเวลาที่ผ่านมา พรรคสาขากรุงฮานอยได้ปฏิบัติโครงการสำคัญๆ อย่างเคร่งครัด เช่น โครงการ 02 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โครงการ 06 เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตัวเมืองอย่างพร้อมเพรียงและทันสมัย ซึ่งการปฏิบัติโครงการอย่างมีประสิทธิภาพรได้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของเมืองหลวงแห่งนี้
ความพอใจของประชาชนคือตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารของทางการปกครอง - ảnh 1หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรุงฮานอยกำลังเร่งก่อสร้างถนนวงแหวน 2 ให้สำเร็จ (baogiothong.vn)

ผลงานที่ชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกรุงฮานอยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาคือการที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.39 โดยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือตั้งแต่ร้อยละ 7.3 ถึงร้อยละ 7.8 ซึ่งสูงกว่าช่วงปี 2010-2015 เมื่อปี 2020 จีดีพีของกรุงฮานอยขยายตัวบรรลุกว่า 1 ล้านล้านด่งหรือคิดเป็น 4 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่ประมาณ 130 ล้านด่งต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2015 ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศ 1.8 เท่า

นอกจากการผลักดันการเปลี่ยนแปลงโคงสร้างเศรษฐกิจตามแนวทางที่ทันสมัย เพิ่มสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและการบริการแล้ว ทางการกรุงฮานอยยังเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การปฏิรูประเบียบราชการ การสร้างสรรค์ชนบทใหม่เพื่อยกระดับชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจให้แก่ประชาชนในเขตชนบทให้ดีขึ้น โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมซึ่งถือเป็นด้านที่จำเป็นที่สุดของฮานอยกำลังได้รับการขยายและเพิ่มการเชื่อมโยง โครงการคมนาคมสำคัญ 5 โครงการ เช่น สะพานข้ามแยก เหงียนวันเฮวียน – หว่างก๊วกเวียด สะพานข้ามทะเลสาบลิงด่าม ทางด่วนฮานอย - ไฮฟองที่เชื่อมกับแยกวงแหวนหมายเลข 3 และถนนวงแหวนหมายเลข 2 กำลังได้รับการเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ นาย เหงียนแหม่งหุ่ง ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารโครงการของเขต ฮายบ่าจึง ได้กล่าวว่า

“ถนนวงแหวนหมายเลข 2 เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนากรุงฮานอยและเขตฮายบ่าจึง ถ้าหากเราเวนคืนพื้นที่ได้เร็วก็จะช่วยให้การปฏิบัติโครงการเสร็จเร็วมากขึ้นซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”

เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในพื้นที่ชนบทและตัวเมือง ในเวลาที่ผ่านมา ทางการกรุงฮานอยยังได้เน้นทำการปรับปรุง ควบรวมและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพืชและปศุสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน กรุงฮานอยได้ปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ มูลค่ากว่า 18 ล้านล้านด่ง  ทางการกรุงฮานอยจะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบทตามแนวทางยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งช่วยให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชนบทพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของเกษตรกรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น จนถึงปัจจุบัน กรุงฮานอยมีตำบล 368 แห่งจากจำนวนทั้งหมด 382 แห่งหรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 96 ของตำบลที่ได้บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่ ตำบล 21 แห่งบรรลุมาตรฐานชนบทขั้นสูงใหม่ และอำเภอชนบทใหม่ 10 แห่ง รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรในเขตชนบทในปี 2020 บรรลุประมาณ 55 ล้านด่างต่อคนต่อปี นาง ฝ่ามหายฮวา นายกสมาคมเกษตรกรกรุงฮานอยได้เผยว่า แหล่งพลังของกรุงฮานอยที่ผสานกับจิตใจแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่และความกล้าคิดกล้าทำของประชาชนได้ช่วยเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทของเมืองหลวงอย่างสิ้นเชิง

“ปัจจุบัน กรุงฮานอยมีการจัดตั้งสโมสรเกษตรกรที่ทำธุรกิจเก่งและสโมสรเกษตรกรพัฒนาเศรษฐกิจรวม 783 แห่ง รวมสมาชิก 23,000 คน ในขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้มีวิธีการปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพมากมาย เช่น การจัดตั้งรูปแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชนบท 876 แห่ง แนะแนวและรณรงค์ให้เกษตรกรสร้างสรรค์รูปแบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

ความพอใจของประชาชนคือตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารของทางการปกครอง - ảnh 2จุดเด่นของการปฏิรูประเบียบการบริหารราชการในกรุงฮานอยคือการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบ one stop service ร่วมกันทั้งใน 3 ระดับ (ict-hanoi.gov.vn)

ด้วยเป้าหมายสร้างสรรค์ทางการปกครองอิเล็กทรอนิกส์ มืออาชีพและทันสมัย โดยถือความพึงพอใจของประชาชนและนักธุรกิจเป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ ในเวลาที่ผ่านมา กรุงฮานอยได้บรรลุผลงานที่สำคัญในการปฏิรูประเบียบราชการ  โดยได้เสร็จสิ้นการจัดทำและประกาศกระบวนการภายในรวม 1,717 กระบวนการเพื่อแก้ไขขั้นตอนระเบียบราชการที่อยู่ภายใต้อำนาจของสำนักงาน หน่วยงาน คณะกรรมการประชาชนของเขต อำเภอ ตัวเมืองตำบลและแขวงซึ่งบรรลุถึง 100%

จุดเด่นของการปฏิรูประเบียบการบริหารราชการในกรุงฮานอยคือการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบ one stop service ร่วมกันทั้งใน 3 ระดับ และระบบข้อมูลสารสนเทศเฉพาะในด้านการศึกษาและสาธารณสุข อีกทั้งลดระยะเวลาในการแก้ไขส่วนงาน ค้ำประกันการเพิ่มอัตราการแก้ไขเอกสารอย่างทันท่วงที จนถึงขณะนี้ กรุงฮานอยมีบริการสาธารณะออนไลน์ระดับ 3 และ 4 เกือบ 1,500 รายการ ซึ่งบรรลุสูงถึงร้อยละ 80 นาย โห่ วัน เลิม ที่มาติดต่อทำระเบียบการที่สำนักงานทะเบียนที่ดินในเขตลองเบียนกล่าวว่า

“ผมเห็นว่า ขณะนี้ ขั้นตอนการทำระเบียบราชการรวดเร็วและง่ายมาก ทุกคนที่มาที่นี่ต่างได้รับการแนะนำอย่างดี ใครที่ยังทำไม่ครบขั้นตอนหรือไม่ถูกต้องก็ได้คำแนะนำให้ทำให้ถูกต้อง”

สามารถเห็นได้ว่า ตัวเลขเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิรูประเบียบราชการเป็นผลงานที่น่าประทับใจที่สร้างแรงผลักดันให้ฮานอยบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวลาที่จะถึง.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด