ICAEW ประเมินว่า เวียดนามมีศักยภาพฟื้นฟูเศรษฐกิจมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ICAEW ประเมินว่า เวียดนามมีศักยภาพฟื้นฟูเศรษฐกิจมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(VOVWORLD) -รายงาน “ศักยภาพเศรษฐกิจโลก”ของสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษหรือ ICAEW ได้ประเมินว่า เวียดนามมีศักยภาพฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มากสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้