ผลักดันการปฏิบัติมติการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ สมัยที่๑๑เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรค

(VOVworld) – มติการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ สมัยที่๑๑เกี่ยวกับ“บางปัญหาที่เร่งด่วนในการสร้างสรรค์พรรคปัจจุบัน”ได้รับการปฏิบัติครบ๑ปี ในช่วงนี้ บรรดาผู้นำพรรคกำลังทำการตรวจตราและประเมินผลของการปฏิบัติมติฉบับนี้ในหน่วยงานทุกระดับ องค์การมวลชนและท้องถิ่นต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลงานที่ทำได้และปฏิบัติมติฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในเวลาต่อไป

(VOVworld) – มติการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ สมัยที่๑๑เกี่ยวกับ“บางปัญหาที่เร่งด่วนในการสร้างสรรค์พรรคปัจจุบัน”ได้รับการปฏิบัติครบ๑ปี ในช่วงนี้ บรรดาผู้นำพรรคกำลังทำการตรวจตราและประเมินผลของการปฏิบัติมติฉบับนี้ในหน่วยงานทุกระดับ องค์การมวลชนและท้องถิ่นต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลงานที่ทำได้และปฏิบัติมติฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในเวลาต่อไป
ผลักดันการปฏิบัติมติการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ สมัยที่๑๑เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรค - ảnh 1
ผลักดันการปฏิบัติมติการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ สมัยที่๑๑เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรค(Photo:xaluan.com )

มติการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๔ สมัยที่๑๑มีเนื้อหาที่ตอบสนองความปรารถนาของทั้งพรรคและประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมซึ่งประเด็นหลักคือ การปรังปรุงพรรคจากระดับบนถึงระดับล่าง กระบวนการปฏิบัติมติฉบับนี้ได้กลายเป็นการดำเนินชีวิตทางการเมืองอันกว้างขวาง มีส่วนร่วมเสริมสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านแนวความคิด และขยายความสามัคคีภายในพรรค ในที่ประชุมของคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๗ สมัยที่๑๑ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติมติฉบับนี้ต่อไป ท่านเหงวียนฟู๊ฉ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้กล่าวว่า“พรรคสาขาทุกระดับ องค์กรพรรค เจ้าหน้าที่บริหารสมาชิกพรรคตระหนักได้ดีถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์พรรคในสถานการณ์ใหม่ เล็งเห็นความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงและสร้างสรรค์พรรคต่อไปเพื่อให้พรรคเรานับวันยิ่งโปร่งใส เข้มแข็ง มั่นคง ในสภาวการณ์ที่ยังมีอุปสรรคและความท้าทายนานัปการ การปฏิบัติมติดังกล่าวมีส่วนร่วมผลักดันหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมปี๒๐๑๒ บรรลุเป้าหมายและหน้าที่ที่ได้วางไว้ สร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจมหภาค ควบคุมเงินเฟ้อ และรักษาสวัสดิการสังคมและจากการปฏิบัติตามมติฉบับนี้ได้ช่วยให้การชี้นำการปฏิบัติปัญหาเศรษฐกิจสังคมและแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนนับวันยิ่งได้รับความสนใจและประสบผลสำเร็จเป็นที่น่ายินดี”  
เกี่ยวกับผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม อาจกล่าวได้ว่า การปฏิบัติมติฉบับนี้ได้มีส่วนร่วมยับยั้งความเสื่อมถอยด้านแนวความคิดทางการเมือง คุณธรรม วิถีชีวิตภายในพรรค แก้ไขข้อบกพร่องในงานด้านเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติหลักการจัดกิจกรรมต่างๆของพรรคโดยเฉพาะ หลักการประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ หมู่คณะชี้นำ บุคคลรับผิดชอบ จากการวิจารณ์ตนเองและวิจารณ์คนอื่น รับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่บริหารสมาชิกรพรรคและ ประชาชน กรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรค พรรคสาขา องค์กรพรรคทุกระดับ เจ้าหน้าที่บริหารสมาชิกพรรคทุกคนสำนึกได้ทั้งข้อดีและข้อบกพร่องพร้อมทั้งวางมาตรการแก้ไขอย่างทันการณ์ซึ่งทำให้สมาชิกพรรคทุกคนและทั้งพรรคได้รับความนับถือมากยิ่งขึ้น นายกซอร์ เฟือก สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค ประธานสภาชนเผ่าของรัฐสภากล่าวว่า“ผมเห็นว่า การปฏิบัติมติฉบับนี้ช่วยให้พรรคกล้ายอมรับข้อบกพร่องและมีความตั้งใจที่จะแก้ไข เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้น พรรคกำลังผลักดันประชาธิปไตย การวิจารณ์ตนเองและวิจารณ์คนอื่น โดยเฉพาะพรรคต้องมีความผูกพัน รับฟังความคิดเห็นและอาศัยประชาชนอยู่เสมอเพื่อสร้างสรรค์พรรคให้ดีขึ้น”   ปัญหาที่ควรให้ความสนใจในการปฏิบัติมติฉบับนี้ในเวลาที่จะถึงคือ ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงองค์กรและปฏิบัติมติฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งตามนั้น การสร้างสรรค์พรรคเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกพรรคทุกคน แต่เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับมีความรับผิดชอบสูงสุด โดยต้องนำหน้า และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติมติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ระดับล่างปฏิบัติตาม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพรรคและสังคมพร้อมทั้งต้องสร้างจุดเปลี่ยนงานด้านเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญของการสร้างสรรค์พรรคตามเจตนารมณ์ของมติฉบับนี้ นายฟานเหยี่ยน อดีตสมาชิกกรมการเมือง และสมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้ย้ำถึงการปรับปรุงระเบียบการต่องานด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรว่า“พวกเราต้องพิจารณา ประเมิน หาสาเหตุ เช่น ระเบียบการเกี่ยวกับงานด้านเจ้าหน้าที่ การรับสมัคร การบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร การบริหารและควบคุมเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเช่นไรเพื่อสามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อม จำกัดบุคคลที่ฉวยโอกาสหรือผู้ที่ไม่เหมาะสมในกลไกบริหารของพรรคและรัฐ เมื่อค้นพบความผิดและเจ้าหน้าที่บริหารไม่เหมาะสม พวกเราต้องมีระเบียบการแก้ไขอย่างทันการณ์”
 ยิ่งกว่าเวลาใดทั้งหมด การสร้างสรรค์พรรคที่สามัคคี โปร่งใส เข้มแข็งและมั่นคง เป็นความต้องการทางภาวะวิสัยของภารกิจการปฏิวัติของประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นความอยู่รอดของพรรค ระบอบและประเทศ มติฉบับนี้ได้ระบุชัดเจนถึงความต้องการและมาตรการที่ถูกต้อง สมาชิกพรรคทุกคนตั้งความหวังในการรณรงค์ครั้งนี้ การดำเนินชีวิตทางการเมืองครั้งใหญ่นี้ยังประสบอุปสรรคนานัปการ ดังนั้น ต้องมีความยืนหยัดและอดทนระยะยาว การสรุปผลเบื้องต้นและถอดประสบการณ์การปฏิบัติมติฉบับนี้ในปีที่ผ่านมาและวางมาตรการเพื่อปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในเวลาที่จะถึงเป็นความปรารถนาของทั้งพรรคและประชาชนทุกหมู่เหล่าในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภุมิในปัจจุบัน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด