ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้แสดงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและความก้าวหน้าของสตรีจากการกำหนดและดำเนินยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เสมอต้นเสมอปลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ 
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม - ảnh 1อัครราชทูตที่ปรึกษา เลถิมิงทวาของคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติ (Báo Điện tử Đảng Cộng sản)

ในการประชุมคณะกรรมการดูแลปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและวัฒนธรรมของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 77 เกี่ยวกับการส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม อัครราชทูตที่ปรึกษา เลถิมิงทวาของคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ย้ำว่า ความเสมอภาคทางเพศคือประเด็นที่ได้รับความสนใจพิเศษในนโยบายต่างๆของเวียดนาม การเพิ่มบทบาท การเข้าร่วมและส่วนร่วมของสตรีในทั้งด้านเศณษฐกิจ การเมืองและสังคมไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามคำมั่นเท่านั้น หากยังแสดงให้เห็นถึงบรรทัดฐานทางสังคมในเวียดนามอีกด้วย

ในยุคโลกาภิวัตน์ เวียดนามนับวันผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึก มีความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจกับเกือบ 200 ประเทศและดินแดนในทั่วโลก เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบขององค์การต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ซึ่งผลสำเร็จในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนา อำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม

บนพื้นฐานของกฎหมาย อนุสัญญาและคำมั่นระหว่างประเทศเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชน เวียดนามได้ปรับปรุงระเบียบการ นโยบายและกฎหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาและหน้าที่ต่างๆตามคำมั่นระหว่างประเทศ โดยรัฐธรรมนูญปี 2013 และประมวลกฎหมายหลายฉบับได้รับการแก้ไขและเพิ่มเติมเพื่อค้ำประกันความเสมอภาคทางเพศและสอดแทรกประเด็นนี้ในข้อกำหนดต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของเวียดนามในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและความก้าวหน้าของสตรีด้วยยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ

นอกจากจัดทำและประกาศใช้กฎหมายและนโยบายต่างๆ เวียดนามได้ประกาศและปฏิบัตินโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายความเสมอภาคทางเพศในด้านต่างๆที่เป็นรูปธรรม เช่น แผนการปฏิบัติระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าของสตรีจนถึงปี 2000 ยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศระยะปี 2011-2020 โครงการแห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศระยะปี 2011-2015 ร่างโครงการและแผนการป้องกันและต่อต้านการใช้ความรุนแรงบนพื้นฐานทางเพศ การประชาสัมพันธ์ความเสมอภาคทางเพศและยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศระยะปี 2021-2030

ด้วยความพยายามของทั้งระบบการเมือง ภายหลังปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ เวียดนามได้ประสบผลงานที่น่ายินดี มีส่วนร่วมลดช่องว่างระหว่างเพศในด้านต่างๆ มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งการปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศกำลังดำเนินการอย่างพร้อมเพรียง สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ระบบเอกสารกฎหมายและนโยบายได้รับการปรับปรุงเพื่อค้ำประกันความเสมอภาคทางเพศและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล การสอดแทรกประเด็นนี้ในการจัดทำและปฏิบัตินโยบาย กฎหมาย แผนการและโครงการต่างๆได้รับความสนใจของหน่วยงานทุกระดับเพื่อมีส่วนร่วมลกช่องว่างระหว่างเพศ ยกระดับบทบาทและสถานะของสตรีในครอบครัวและสังคม

ผลการปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในด้านต่างๆได้มีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สตรีปฏิบัติหน้าที่สำคัญๆในหน่วยงานต่างๆของพรรค รัฐและสภาแห่งชาติ โดยเฉพาะผลการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 พบว่า มีผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีร้อยละ 30.26 ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่สภาแห่งชาติสมัยที่ 5 จนถึงปัจจุบันและมีผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับเกือบร้อยละ 30 เป็นสตรี ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจและมีโอกาสเพื่อพัฒนาก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานมากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมที่สำคัญเพื่อให้เวียดนามสามารถธำรงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงในตลอด 1 ทศวรรษที่ผ่านมาในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน

นอกจากนี้ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ หรือ HDI ที่เลื่อนขึ้นทำให้เวียดนามได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลกเกี่ยวกับความพยายามปฏิบัติความเสมอภาคทางเพศ ตามรายงานพัฒนามนุษย์ประจำปี 2020 ดัชนี HDI ของเวียดนามอยู่ที่ 0.704  อยู่อันดับที่  117จาก 189ประเทศและดินแดน ติดกลุ่มประเทศที่มีการขยายตัวของดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงที่สุดในโลก ด้วยดัชนีการพัฒนาทางเพศอยู่ที่ 0.997 เวียดนามอยู่อันดับที่ 65 จาก 162 ประเทศ ติดกลุ่มประเทศที่มีการขยายตัวของดัชนีการพัฒนาเพศสูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะเวียดนามติดกลุ่มประเทศที่มีอัตราผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีสูงที่สุดในโลก

ด้วยการธำรงส่งเสริมเป้าหมายการลดช่องว่างระหว่างเพศ อำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสให้แก่สตรีในการเข้าร่วมและได้รับประโยชน์จากด้านต่างๆของชีวิตสังคมอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 มีนาคมปี 2021 รัฐบาลได้ประกาศมติที่ 28 ที่อนุมัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศระยะปี 2021-2030 ส่วนายกรัฐมนตรีได้ประกาศโครงการและนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ การป้องกันและต่อต้านการใช้ความรุนแรงบนพื้นฐานทางเพศ เช่น แผนการป้องกันและต่อต้านการใช้ความรุนแรงบนพื้นฐานทางเพศระยะปี 2021-2025 แผนประชาสัมพันธ์ความเสมอภาคทางเพศจนถึงปี 2030 โครงการแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในสภาวการณ์ใหม่จนถึงปี 2025 ซึ่งนี่เป็นกรอบทางนิตินัยเพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและผลสำเร็จของเวียดนามในด้านนี้ต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด