แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

(VOVworld) – การทำประชาพิจารณ์ร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขจะดำเนินไปเป็นเวลา๓เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่๕มกราคมนี้ การแก้ไขและเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประมวลกฎหมายฉบับนี้กลายเป็นกฎหมายหลักของระบบกฎหมายโดยมีการปรับปรุงในหลายส่วนให้สอดคล้องตามหลักการเสรีภาพ สมัครใจ เสมอภาค รับผิดชอบเองระหว่างฝ่ายต่างๆที่เข้าร่วม

(VOVworld) – การทำประชาพิจารณ์ร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขจะดำเนินไปเป็นเวลา๓เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่๕มกราคมนี้ การแก้ไขและเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประมวลกฎหมายฉบับนี้กลายเป็นกฎหมายหลักของระบบกฎหมายโดยมีการปรับปรุงในหลายส่วนให้สอดคล้องตามหลักการเสรีภาพ สมัครใจ เสมอภาค รับผิดชอบเองระหว่างฝ่ายต่างๆที่เข้าร่วม

แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ - ảnh 1
ท่านเหงวียนซวนฟุกรองนายกรัฐมนตรี(ขวา )(Photo:Baomoi.com)

ร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขนี้มีทั้งหมด๗๑๐มาตราโดยยังคงมาตราจากประมวลกฎหมายแพ่งปี๒๐๐๕ไว้๒๖๕มาตรา ทำการแก้ไข๒๙๘มาตรา เพิ่มเติม๑๗๔มาตราและยกเลิก๑๔๗มาตรา ปัญหาสำคัญๆที่ต้องทำประชาพิจารณ์คือ ความรับผิดชอบของสำนักงานที่มีอำนาจในการปกป้องสิทธิพลเรือน และสิทธิส่วนบุคคล ลักษณะความสัมพันธ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายแพ่ง การรับมรดก รูปแบบการถือกรรมสิทธิ์ต่างๆ

ประมวลกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆในระบบกฎหมายเวียดนาม

ประมวลกฎหมายแพ่งมีสถานะสำคัญพิเศษและมีบทบาทต่อกฎหมายหลายฉบับและการดำเนินชีวิตสังคมโดยกำหนดหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายแพ่ง สถานะทางกฎหมาย มาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของบุลคล นิติบุคคล สิทธิ ภาระหน้าที่ของบุคคลและทรัพย์สินของบุคคล นิติบุคคล การสมรสและครอบครัว ธุรกิจ การค้า แรงงานและความสัมพันธ์อื่นๆได้รับการสถาปนาบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค เสรีภาพ ความมุ่งมั่น ความมีอิสระในทรัพย์สินและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอันว่า ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตสังคม นักกฎหมายเหงวียนจ่องติอดีตหัวหน้าคณะนักกฎหมายกรุงฮานอยกล่าวว่า“ประมวลกฎหมายแพ่งมีความสำคัญที่สุดในระบบกฎหมายของรัฐเวียดนามเพราะหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญ ทุกสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และบุคคล ทุกสิทธิผลประโยชน์ของบุคคลและนิติบุคคลได้ถูกระบุในประมวลกฎหมายแพ่ง ดังนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งเป็นประมวลกฎหมายสูงสุด การแก้ไขประมวลกฎหมายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ถูกต้องและพวกเราชื่นชมแนวทางนี้

เพิ่มเติมข้อใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ที่เป็นจริง

ใน๑๐ประเด็นสำคัญที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจในการปกป้องสิทธิ์ของพลเรือนและสิทธิส่วนบุคคล ลักษณะความสัมพันธ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายแพ่ง รูปแบบการถือกรรมสิทธิ์ การได้รับสิทธิถือกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในประชามติ ท่านเหงวียนซวนฟุกรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า“ในการแก้ไขครั้งนี้  ประมวลกฎหมายแพ่งต้องแสดงให้เห็นถึงทัศนะสำคัญ๒ประการนั่นคือ ต้องเป็นพื้นฐานทางนิตินัยของระบบกฎหมาย ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอย่างเสมอภาค ตกลงเอง ชี้ขาดเองและรับผิดชอบเอง ๒คือต้องกลายเป็นประมวลกฎหมายของเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม ให้ความสำคัญต่อการสืบทอด ส่งเสริมข้อกำหนดเดิมที่มีลักษณะเฉพาะและสมเหตุสมผลของกฎหมายแพ่งเวียดนาม เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศต่างๆเพื่อค้ำประกันว่า ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ที่เป็นจริงของประเทศของแนวโน้มการพัฒนาชีวิตและยุคสมัยในสภาวการณ์ที่ประเทศกำลังผสมผสานเข้ากับโลกอย่างกว้างลึก”

แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ - ảnh 2
นักกฎหมายเหงวียนจ่องติ(Photo:luatsungaynay )

บนเจตนามรมณ์ดังกล่าว ร่างประมวลกฎหมายแพ่งถือความเสมอภาคของผู้เข้าร่วมความสัมพันธ์เป็นมาตรฐานเพื่อกำหนดกรอบการปรับปรุงแทนที่กำหนดกรอบการปรับปรุงตามแนวทางระบุความสัมพันธ์ทางแพ่ง การสมรส ครอบครัว ธุรกิจ การค้า และแรงงานดังในประมวลกฎหมายฉบับปัจจุบัน  มีการตีความที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และสอดคล้องกับเนื้อหาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการรับรอง เคารพ ปกป้องและค้ำประกันสิทธิของมนุษย์และสิทธิพลเมือง เกี่ยวกับความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจในการปกป้องสิทธิพลเรือน ร่างประมวลกฎหมายเพิ่มเติมข้อกำหนด ห้ามศาลปฏิเสธการแก้ไขคดีแพ่งเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายเพื่อบังคับใช้   เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล ร่างประมวลกฎหมายแพ่งได้กำหนดสิทธิที่ค้ำประกันความปลอดภัยด้านชีวิตส่วนตัวและความลับส่วนบุคคล และเพิ่มเติมสิทธิใหม่ๆ เช่น สิทธิ์การจัดตั้งสมาคม สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิการดำรงชีวิต  เพื่อสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี๒๐๑๓ ร่างประมวลกฎหมายแพ่งได้กำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลสามารถเรียกร้องให้ศาลแก้ไขคดีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้และ ถ้าหมดอายุความ บุคคลหรือนิติบุคคลสามารถยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาคดีต่อไปได้ นักกฎหมายเหงวียนจ่องติเผยว่า“รัฐให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสิทธิที่เป็นรูปธรรมต่างๆของประชาชนที่สอดคล้องกับสิทธิพลเรือนที่รัฐธรรมนูญปี๒๐๑๓ได้แก้ไขโดยในรัฐธรรมนูญปี๒๐๑๓ สิทธิและภาระหน้าที่ของพลเมืองถูกระบุในบรรพที่๒ซึ่งเป็นบรรพที่สำคัญ แต่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับนี้ รัฐให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการค้ำประกันสิทธิและภาระหน้าที่ของพลเมือง สำหรับพลเมือง นอกจากสิทธิทางการเมือง สิทธิได้เลือกตั้ง สิทธิเข้าร่วมองค์กรต่างๆของรัฐ และตรวจสอบหน่วยงานของรัฐแล้ว สิทธิการถือกรรมสิทธิ์ก็มีความสำคัญที่สุด”

เนื้อหาของข้อกำหนด๒ข้อที่ถือเป็นแกนหลักของประมวลกฎหมายแพ่งนั่นคือ ทรัพย์สินและสิทธิถือกรรมสิทธิ์ ส่วนภาระหน้าที่พลเรือน และสัญญาก็มีข้อใหม่ เฉพาะ สำหรับทรัพย์สิน เพื่อค้ำประกันความครอบคลุม โปร่งใส เปิดเผย ร่างประมวลกฎหมายได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินอาจเป็นสิ่งของ เงิน เอกสารที่มีคุณค่า สิทธิทรัพย์สินต่อผู้ที่มีลิขสิทธิทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต้องจดทะเบียนอย่างเปิดเผย สิทธิทรัพย์สินเป็นสิทธิที่สามารถคิดคำนวณเป็นเงินและอาจเป็นเป้าหมายในความสัมพันธิ์ทางแพ่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งเป็นประมวลกฎหมายใหญ่และพื้นฐานในระบบกฎหมายเวียดนาม การแก้ไข๒๐๐มาตราของประมวลกฎหมายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ที่เป็นจริง รับใช้การพัฒนาของประเทศและตามทันกระบวนการผสมผสานเข้ากับโลกอย่างกว้างลึก./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด