Chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn

(VOV5) - Đảng cộng sản Việt Nam luôn nhất quán, khẳng định mục tiêu cách mạng của Đảng là: Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng không còn lợi ích gì khác.

Khi cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ra mắt, một số blogger có địa chỉ ở nước ngoài cho rằng những luận điểm, nội dung trong cuốn sách đã lỗi thời, lạc hậu, thiếu cơ sở khoa học và việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là một sai lầm. Những luận điểm này nhằm lung lay niềm tin về mục tiêu lý tưởng của Đảng, thực hiện chiến lược “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với Việt Nam.

Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân tộc Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành, vững tin lựa chọn và quyết tâm đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đây không chỉ là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, mà còn là nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là con đường duy nhất đúng, hợp với quy luật cách mạng, được thực tiễn kiểm nghiệm và khẳng định tính đúng đắn. Lịch sử cho thấy từ những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trong khi nhiều khuynh hướng cách mạng lâm vào khủng hoảng trầm trọng, bế tắc thì chỉ có con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng lãnh đạo, đi theo chủ nghĩa xã hội là phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử và đưa cách mạng Việt Nam tới thành công. Trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng khác nhau, những thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như thành công trong lãnh đạo đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chính là minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn đó.

 Chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng  mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn - ảnh 1

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Nguồn: Youtube

Trong hệ thống lý luận và nhận thức, Đảng cộng sản Việt Nam luôn nhất quán, khẳng định mục tiêu cách mạng của Đảng là: Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng không còn lợi ích gì khác! Minh chứng là trong cuộc đối đầu với “giặc Covid-19” vừa qua…, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã chủ động khắc phục khó khăn, từng bước đẩy lùi dịch bệnh, đưa đất nước phát triển trong điều kiện bình thường mới. Những thành quả tốt đẹp đó cũng chính là cách thức hiện thực hóa mục tiêu, con đường cách mạng, hướng đến các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội; khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trên lĩnh vực kinh tế, đất nước Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội. Sau hơn 35 năm đổi mới, trải qua nhiều thời khắc khó khăn, kinh tế nước nhà đã có bước tiến rất dài, khác về chất. Đặc biệt, thời gian qua, khi khủng hoảng kinh tế bao trùm nhân loại thì nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững ổn định, phục hồi nhanh và phát triển bền vững; tiềm lực kinh tế, sức mạnh tổng hợp được tăng cường; các chế độ, chính sách an sinh xã hội vì người dân được đảm bảo. Đại hội XIII của Đảng đánh giá: “Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới... Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định: xã hội xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là một xã hội ưu việt, “thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân”.

Từ thành quả cách mạng Việt Nam khi đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, nhiều quốc gia trên thế giới đã chủ động bắt tay, hợp tác trên nhiều phương diện với Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 189 nước thuộc tất cả các châu lục và có quan hệ tốt đẹp với tất cả nước lớn, các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với 17 quốc gia (trong đó có 3 đối tác chiến lược toàn diện), 13 đối tác toàn diện. Đáng nói hơn là uy tín, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng được nâng cao trên trường quốc tế... Hầu hết các quốc gia, các đảng phái trên thế giới đều ghi nhận, tôn trọng sự lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; ghi nhận những nỗ lực xây dựng, phát triển chế độ, xem đó là điển hình chưa có trong tiền lệ, tạo niềm tin cho bạn bè quốc tế về sự lựa chọn mô hình xã hội chủ nghĩa về mục đích mà chúng ta đang tiến đến đó là nhân văn, nhân ái, hòa bình, về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hòa hiếu.

Những vấn đề lý luận mà Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng đúc rút, từng được các quốc gia, các chính đảng, tổ chức quốc tế tìm đến trao đổi, học tập kinh nghiệm, bày tỏ ấn tượng và sự ghi nhận đặc biệt. Thậm chí, nhiều chính đảng và nhiều tờ báo trên thế giới đã cho đăng tải các bài viết của Tổng Bí thư, phân tích các luận điểm của Tổng Bí thư và xem đây là tư liệu có giá trị tham khảo lớn, cung cấp câu trả lời cho nhiều nhà nghiên cứu thế giới về các vấn đề mà họ đang trăn trở. Cũng từ đây, bạn bè quốc tế có thêm cơ sở củng cố niềm tin vào thành công của Việt Nam, tăng thêm sự ủng hộ công cuộc xây dựng đất nước của Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội...Vậy nên, không cần bàn cãi gì thêm vì đi lên chủ nghĩa xã hội rõ ràng được thực tế chứng minh là con đường duy nhất đúng của cách mạng Việt Nam. Việc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã và đang  nỗ lực vì chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước chính là chỉ dấu rằng cả dân tộc đang và sẽ luôn vững tin đi theo con đường cách mạng mà Đảng đã vạch ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác