Dân chủ, tập hợp trí tuệ nhân dân để hoạch định đường lối của Đảng

(VOV5) - Những điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13 thể hiện từ tư tưởng chỉ đạo, đến xác định mục tiêu.

Người dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài đã chính thức được tiếp cận và tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII kể từ ngày 20/10/2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa; thể hiện tinh thần dân chủ tập hợp trí tuệ, phát huy trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước và góp phần nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội Đảng.

Dân chủ, tập hợp trí tuệ nhân dân để hoạch định đường lối của Đảng - ảnh 1 Phó giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương.  Nguồn: VOV-

Dự thảo các văn kiện lần này có rất nhiều điểm mới và điểm nhấn quan trọng. Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, những điểm mới trong dự thảo các văn kiện thể hiện từ tư tưởng chỉ đạo, đến xác định mục tiêu. Mới trong việc định hướng các lĩnh vực phát triển cơ bản về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và mới trong việc xác định các khâu đột phá chiến lược:

“Mới là bởi vì bối cảnh tình hình xuất hiện nhiều vấn đề mới mà chúng ta phải vươn lên để tiếp cận. Mới là bởi vì chúng ta tích lũy được kinh nghiệm, bài học sau 35 năm đổi mới đất nước. Mới nữa là chúng ta tiếp cận được với xu thế phát triển của thế giới và tiếp cận được tư duy hiện đại, các kinh nghiệm thành công của các quốc gia”. – Ông Phú khẳng định.

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII không chỉ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII mà còn đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, dự thảo không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho 5 năm, 10 năm mà còn đưa ra tầm định hướng đến năm 2045 gắn với hai cột mốc quan trọng: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 thành lập nước vào năm 2045.

Về 3 đột phá chiến lược của các Đại hội lần thứ XI, XII vẫn còn nguyên giá trị, dự thảo văn kiện lần này đã bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Tiến sỹ Đinh Quang Ty, nguyên Vụ trưởng Hội đồng lý luận Trung ương, cho rằng: “Đặc trưng của Đại hội 13 của Đảng gắn liền với mốc quan trọng của đất nước, của Đảng. Để mục tiêu đó trở thành hiện thực thì trong từng giai đoạn 2021-2025 phải xác định rất rõ từng mục tiêu thiết thực. Bản thân mục tiêu giai đoạn 2021-2025 phải xác định rõ mục tiêu thiết thực, như tiền đề, điểm tựa để chúng ta hướng đến mục tiêu 2030. Đồng thời, từ những mục tiêu đến 2030, là chỗ dựa để hướng tới mục tiêu 2045. Cho nên việc xác định mục tiêu đó cần phải công phu, thận trọng”.

Dân chủ, tập hợp trí tuệ nhân dân để hoạch định đường lối của Đảng - ảnh 2

So với các văn kiện trình Đại hội XII, từ tiêu đề đến các phần nội dung, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đều có những nội dung mới thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng. Đặc biệt, trên cơ sở tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước, dự thảo văn kiện lần này đã có bước phát triển về phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Bên cạnh cơ chế dân chủ, để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra như trước đây, dự thảo còn thêm nội dung "dân giám sát và dân thụ hưởng". Cùng với đó, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều có nhiều điểm mới trong việc xác định đột phá chiến lược.

Quan điểm của Đảng là chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo về vấn đề văn kiện. Vì thế, việc xây dựng dự thảo đã diễn ra trong suốt 2 năm qua với sự chuẩn bị công phu, tinh thần nghiêm túc, cách làm bài bản, khoa học và cầu thị. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII, kể từ 20/10/2020, nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của người dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII cũng góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điều này một lần nữa khẳng định quan điểm luôn lấy dân làm gốc của Đảng cộng sản Việt Nam.

Khi Đảng thật tâm lắng nghe, thật lòng tiếp thu thì dự thảo các văn kiện trình Đại hội chắc chắn sẽ kết tinh được trí tuệ, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong việc hoạch định đường lối phát triển đất nước hướng tới khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác