Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị

(VOV5) -  Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đưa cương lĩnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào đời sống thực tế.

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hội thảo thống nhất, thời gian tới, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị; lực lượng Công an nhân dân là tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên cả 03 phương diện là nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị...

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị - ảnh 1Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, lưu ý: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh điều lệ đường lối, quan điểm của Đảng. Nhiệm vụ trước hết của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đưa cương lĩnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào đời sống thực tế.

Đồng thời phải đấu tranh ngăn chặn, phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên cấp bách để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng định hướng tư tưởng chính trị liên quan đến những vấn đề mới, vấn đề phức tạp, vấn đề dư luận quan tâm; tạo lập diễn đàn tập hợp ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào việc xây dựng, ban hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn của cuộc sống để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác