Hội thảo về Văn kiện Đại hội XII của Đảng

(VOV5) - Ngày 20/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo cấp quốc gia: “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số lý luận và thực tiễn”.


Nhiều điểm mới trong Văn kiện được các học giả, nhà nghiên cứu, nhà khoa học nêu bật. Đó là: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đẹp về nhân cách, đạo đức và tâm hồn, có trí tuệ, năng lực thực tiễn…


120 tham luận gửi đến hội thảo tập trung phân tích nhiều vấn đề trong Văn kiện đại hội. Trong đó, đáng chú ý là những nhận thức chung về kinh tế, cách thức giải quyết quan hệ nhà nước - thị trường; sự phát triển nhận thức lý luận về Đảng cầm quyền; về vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, nhất là các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác