Hôm nay, Đại hội lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam thảo luận các văn kiện

(VOV5)- Văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 

Hôm nay, Đại hội lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam thảo luận các văn kiện - ảnh 1
Hôm nay, Đại hội lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam thảo luận các văn kiện


Trước đó, trong phiên khai mạc sáng qua, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã đọc báo cáo chung của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về các văn kiện Đại hội 12 của Đảng, nêu rõ: mục tiêu đến năm 2020 đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Một trong những định hướng lớn cần thực hiện là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cần thống nhất nhận thức nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác