Liên kết phát triển du lịch vùng

Liên kết phát triển du lịch vùng

(VOV5) - Ngành du lịch mong muốn sớm phục hồi và đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội của từng vùng nói riêng, cả nước nói chung