Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh

(VOV5) - Thời gian bán đấu giá tài sản vào lúc: 09giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Quảng Bình.

Căn cứ Bản án số 07/2018/DSST ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định thi hành án số 90/QĐ-CTHADS ngày 24/01/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 05/QĐ-THADS ngày 26/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 30/12/2019 của Công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư Đà Nẵng, chi nhánh Quảng Bình;

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đối với Quyền sử dụng đất số 113 tờ bản đồ số 106 (theo bản đồ địa chính mới thửa đất số 62 tờ bản đồ số 117), tại phường Bắc Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Giấy CNQSDĐ số AI843537, có diện tích 93,6m2 (do UBND Tp Đồng Hới cấp ngày 09/5/2008 mang tên ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh và toàn bộ tài sản gắn liền với đất là tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Quảng Bình, với giá khởi điểm là 822.467.202đ. Giá sau giảm giá lần 01 là: 756.669.826đ.

Trên cơ sở Hợp đồng Bán đấu giá Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đã thông báo bán tài sản của ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho bà Trương Thị Ngọc Hạnh biết việc bán đấu giá tài sản đã kê biên của ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh, đã được đăng báo, phát sóng đài tiếng nói Việt Nam (ba kỳ liên tiếp) từ ngày 07/02/2020,(thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản:Vào lúc 14 giờ, ngày 27/02/2020)

Theo quy định tại khoản 5 điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2014 về việc bán tài sản đã kê biên thì: “Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đả phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết”.

Tuy nhiên, thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19 và Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19, trên cơ sở đề nghị của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng bình Công văn số 148/BC-ĐGTS ngày 31/3/2020 đề nghị tạm dừng việc đấu giá.

Ngày 23 tháng 4 năm 2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá đã có thông báo về thời gian bán đấu giá tài sản nói trên vào lúc: 09giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Quảng Bình.

Vậy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh được biết.

Phản hồi

Các tin/bài khác