Cách mạng tháng 10 Nga: Bài học kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội

(VOV5) - Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ quần chúng công nông vùng lên đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. 

Ngày 7/11, kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng mười Vĩ đại (7/11/1917 – 7/1/2020). Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga, đứng đầu là Lenin, ngày 7/11/1917, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loại khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên nhà nước Xô Viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: "Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã được chính thực tiễn lịch sử của thế giới hiện đã đã chứng minh giá trị lịch sử và giá trị thời đại to lớn, vững bền của Cách mạng tháng Mười Nga. Cuộc cách mạng này đã lập nên chế độ Xô Viết của Công nhân-Nông đân-Binh sỹ và quần chúng cách mạng của nước Nga. Đó là chế độ xã hội, xã hội chủ nghĩa. Điều này cũng có nghĩa là với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của nhà nước Xô Viết, Chủ nghĩa Tư bản không còn là lực lượng độc tôn trong nền kinh tế, chính trị toàn cầu và đã phải bắt đầu chung sống với Chủ nghĩa xã hội".

Với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công không chỉ thổi luồng ánh sáng mới - ánh sáng của chủ nghĩa Karl Mars - Lenin soi rọi con đường cách mạng mà còn cổ vũ quần chúng công nông vùng lên đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là minh chứng rõ nét nhất.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định: "Chính thành tựu to lớn của cách mạng tháng Mười Nga ở trên các nước Xô Viết, trong cả hệ thống Xã hội Chủ nghĩa ở trên thế giới nhưng dẫn tới sự sụp đổ vào năm 1991 trở thành bài học xương máu cho chúng ta, nhất là đất nước như Việt Nam chúng ta đang đi theo và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Bài học ấy đó là chúng ta phải liên tục vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mars-Lenin, những bài học kinh nghiệm toàn thế giới, hay thậm chí chúng ta phải dang tay thu nhận toàn bộ kinh nghiệm tốt của nhân loại để phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước".

Trong bài viết với nhan đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mars- Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ, là nền tảng vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong gần 35 năm đổi mới đã góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời là minh chứng sinh động về tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác