Dân chủ đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng

(VOV5) - Tập trung dân chủ là nguyên tắc hoạt động bất di bất dịch xưa nay của Đảng cộng sản Việt Nam. Dân chủ là điều kiện cho sự tồn tại, cho sự phát triển vững mạnh của Đảng. 

Trong quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ 13, Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương lấy ý kiến đảng viên và nhân dân để hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện, coi đây là công việc hệ trọng, phát huy dân chủ, huy động sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân trong xây dựng đường lối, chiến lược phát triển đất nước.

Nhưng các phần tử cơ hội chính trị đang lợi dụng chủ trương này để làm nhiễu loạn thông tin về thể chế chính trị, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về công tác nhân sự và nhiều vấn đề liên quan đến Đại hội. Dù vậy, những luận điệu này không thể xuyên tạc, làm lu mờ sự thật về tính dân chủ trong hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam.

Dân chủ đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng - ảnh 1Ảnh minh họa.- Nguồn thanhtra.com.vn 

Việc mở rộng dân chủ, lấy ý kiến đảng viên và nhân dân trong xây dựng Dự thảo các văn kiện của Đảng là chủ trương đúng đắn và được coi là quy trình bắt buộc trong quá trình xây dựng văn kiện cho Đại hội toàn quốc của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ qua. Để tạo điều kiện cho nhân dân có thể góp ý kiến dân chủ, rộng rãi, trước khi tiến hành Đại hội, các Văn kiện của Đảng được công bố trên các phương tiện báo chí, truyền thông đại chúng để nhân dân cả nước theo dõi, góp ý xây dựng, hoàn thiện.

Tiểu ban văn kiện sẽ tiếp thu các nội dung góp ý của đảng viên, nhân dân để hoàn thiện các Văn kiện và Trung ương sẽ cho ý kiến lần cuối trước khi trình các Văn kiện ra Đại hội. Quy trình thảo luận trong các tổ chức của Đảng và lây ý kiến rộng rãi của nhân dân góp ý cho các Văn kiện Đại hội là xuất phát từ nguyên tắc của hoạt động của Đảng, tuân theo Điều lệ của Đảng, thể hiện Đảng dựa vào dân để làm công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là hoạch định đường lối chiến lược của Đảng, cương lĩnh xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Cho đến nay, Dự thảo Văn kiện Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam đã qua 17 lần bổ sung, hoàn thiện sau các đóng góp ý kiến xây dựng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên từ tất cả các tổ chức Đảng trong cả nước, có tác động tích cực đến quá trình xây dựng, hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng và có ý nghĩa to lớn. Theo đó, hàng triệu cán bộ, đảng viên đang học tập, công tác, lao động sản xuất, hay làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh trên mọi miền đất nước đã góp phần xác định chính xác hơn, rõ ràng hơn các luận điểm cơ bản, bổ sung để làm phong phú, chặt chẽ hơn những nhận định, đánh giá về tình hình thực tế, đóng góp những ý tưởng, cách nghĩ, cách làm mới để hoàn thiện các nội dung, giải pháp phát triển đất nước trong từng lĩnh vực. Đó chính là sự tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong xây dựng đường lối phát triển đất nước.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân khi bày tỏ quan điểm đồng ý với từng nội dung, vấn đề của Dự thảo Văn kiện cũng có ý nghĩa như sự xác quyết, đồng tình với những nội dung đường lối trong các Văn kiện. Đó chính là thể hiện rất tập trung của sự thống nhất ý chí trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong xây dựng đường lối phát triển đất nước. Quá trình nghiên cứu các văn kiện để đóng góp ý kiến sẽ giúp cho đảng viên, nhân dân nắm bắt được nội dung đường lối của Đảng, làm cho quá trình thảo luận hoạch định đường lối, đồng thời trở thành quá trình học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội của Đảng để Nghị quyết của Đảng được phổ biến, thấm nhuần sâu rộng hơn.

Tập trung dân chủ là nguyên tắc hoạt động bất di bất dịch xưa nay của Đảng cộng sản Việt Nam. Dân chủ là điều kiện cho sự tồn tại, cho sự phát triển vững mạnh của Đảng. Đảng cộng sản Việt Nam chỉ có một lợi ích duy nhất là đấu tranh cho độc lập tự do của đất nước, cho ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đảng dựa vào dân để xây dựng, dựa vào dân để hoạch định đường lối xây dựng đất nước cường thịnh, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Đó là nhận thức nhất quán trong Cương lĩnh và đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam. Đó cũng là thực tế sinh động trong đời sống chính trị - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trước mỗi kỳ Đại hội của Đảng. Do đó, những luận điệu xuyên tạc tính dân chủ trong Đảng thực sự là những “ tiếng nói” lạc điệu và vô giá trị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác