Dùng thẻ tín dụng 使用信用卡

(VOVWORLD) - 今天我们继续学习第25课Dùng thẻ tín dụng 使用信用卡
首先请复习一下上期节目的内容

Thưa ông, ông chi tiêu hết 5 triệu đồng

先生,您消费500万越盾

Tiền mặt của tôi không đủ. Thanh toán bằng thẻ tín dụng được không?

我的现金不够了。可以刷卡吗?

Được nhé

可以。

今天我们继续学习第25课Dùng thẻ tín dụng 使用信用卡

Anh thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?

您是交现金还是刷卡?

Tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng

我刷信用卡。

Anh hãy ký tên vào chỗ này

请您在这里签字。

vâng

好的

tiền mặt意思是现金

quẹt 意思是刷

quẹt thẻ 意思是刷卡

ký tên 意思是签字

chỗ này 意思是这里

chỗ kia 意思是那里

您若有什么意见,请给我们写信。来信请寄:河内馆使街58号越南之声广播电台华语广播节目,或电子信箱vovtq@sina.com。此外,大家也可以登陆我们的网站vovworld.vn。

反馈

其他