เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าเฮอเร

เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าเฮอเร

18/2/2560 - 17:39

(VOVworld)- เพลงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่าเฮอเรคือศิลปะการแสดงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในชุมชน โดยเฉพาะเพลง กาจอย และกาเลว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในทุกงานสังคม ในชีวิตประจำวันชาวเฮอเรชอบร้องเพลงและสามารถร้องเพลงได้ทุกทีเพื่อความเพลิดเพลินและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานให้แก่หมู่บ้าน

รายละเอียด

ความเลื่อมใสของชนเผ่าเฮอเร

ความเลื่อมใสของชนเผ่าเฮอเร

10/2/2560 - 11:22

(VOVworld)- ชนเผ่าเฮอเรอาศัยการทำเกษตรปลูกข้าวนาดำและทำไร่สวนเป็นหลัก ดังนั้นกิจกรรมด้านความเลื่อมใสต่างๆในชีวิตประจำวันจึงมีความผูกพันกับต้นข้าว นอกจากนั้นด้วยความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเทพประจำอยู่ดังนั้นชาวบ้านจึงจัดพิธีเซ่นไหว้เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองให้คลาดแคล้วจากภัยร้าย การเก็บเกี่ยวได้ผลดีและประชาชนมีชีวิตที่สงบสุข

รายละเอียด

โครงสร้างสังคมของชนเผ่าเฮอเร

โครงสร้างสังคมของชนเผ่าเฮอเร

3/2/2560 - 14:16

(VOVworld)- ชนเผ่าเฮอเรได้ตั้งหลักอาศัยแต่เนิ่นนานอยู่บริเวณเทือกเขาเจื่องเซินตอนใต้ในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน มีโครงสร้างสังคมที่เป็นเอกภาพและมีความสามัคคีที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการช่วยเหลือจูนเจือกันในทุกด้านของชีวิตสังคมตั้งแต่การผลิตจนถึงการบันเทิง โดยความเชื่อมโยงระหว่างครอบครัวชาวเฮอเรต่างๆรวมทั้งความผูกพันระหว่างชาวบ้านแต่ละคนกับชุมชนนั้นอาศัยพื้นฐานความสัมพันธ์ของวงตระกูลและความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้าน

รายละเอียด

ชนเผ่า เฮอเร ในเวียดนาม

ชนเผ่า เฮอเร ในเวียดนาม

13/1/2560 - 16:50

(VOVworld)- ชนเผ่าเฮอเรในเวียดนามถือเป็นหนึ่งในชนส่วนน้อยที่มีประชากรไม่มากแต่มีวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แม้จะอาศัยร่วมอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายแต่ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเฮอเรก็ยังคงได้รับการรักษาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดในวิถีชีวิตของชาวเตยเงวียน

รายละเอียด

วัฒนธรรมความเลื่อมใสของชนเผ่าเคอมู้

วัฒนธรรมความเลื่อมใสของชนเผ่าเคอมู้

6/1/2560 - 11:39

(VOVworld)-ชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าเคอมู้ในเวียดนามมีความหลากหลายสีสันที่สะท้อนให้เห็นผ่านงานเทศกาลต่างๆเช่น งานเซ่นไหว้ผีบ้าน เซ่นไหว้บรรพบุรุษ งานต้อนรับเจ้าแม่โพสพ เทศกาลบุญข้าวใหม่ เทศกาลหน่อไม้เป็นต้น แต่ที่ถือว่ามีความน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือประเพณีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษและงานบุญข้าวใหม่

รายละเอียด

เตาไฟในชีวิตของชนเผ่าเคอมู้

เตาไฟในชีวิตของชนเผ่าเคอมู้

18/12/2559 - 0:00

(VOVworld)- ชาวเคอมู้ถนัดทำการเกษตรทำไร่ในพื้นที่เขตเขาสูง มีความผูกพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและหนึ่งในประเพณีที่ชุมชนชาวเคอมู้ให้ความสำคัญคือการบูชาเทพแห่งไฟโดยเชื่อว่านี่คือเทพเจ้าที่นำชีวิตที่อิ่มหนำผาสุกมาให้แก่ชนเผ่าของตน

รายละเอียด

ชนเผ่าเคอมู้ในเวียดนาม

ชนเผ่าเคอมู้ในเวียดนาม

11/12/2559 - 0:00

(VOVworld)- แม้จะใช้ชีวิตแบบผสมผสานกลมกลืนกับชุมชนชนกลุ่มน้อยต่างๆในเขตเขาภาคเหนือของเวียดนามแต่ชนเผ่าเคอมู้ยังคงอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านประเพณีวิถีชีวิตและการผลิตในทุกด้าน

รายละเอียด

ระนาดหิน เครื่องดนตรีโบราณของชนเผ่าเกอฮอ

ระนาดหิน เครื่องดนตรีโบราณของชนเผ่าเกอฮอ

4/12/2559 - 0:00

(VOVworld)-ชนเผ่าเกอฮอที่ตั้งหลักอาศัยในเขตเตยเงวียนตอนใต้ได้รู้จักทำการผลิตเครื่องดนตรีจากหินมาแต่เนิ่นนานและพิณหินก็ได้กลายเป็นเครื่องดนตรีที่ขาดมิได้ในชีวิตวัฒนธรรมจิตใจของชาวท้องถิ่น โดยตั้งแต่ช่วงปี30ของศตวรรษก่อน นักวิจัยด้านวัฒนธรรมเริ่มค้นพบชุดระนาดหินโบราณที่อยู่ใต้พื้นที่ดินของจ.หลายแห่งในเขตเตยเงวียนตอนใต้เช่น เลิมด่ง บิ่งถวน แค้งหว่า ดั๊กลัก แต่ได้พบมากที่สุดที่จ.เลิมด่งซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีชุมชนชนเผ่าเกอฮอมากที่สุดของประเทศ

รายละเอียด

อาชีพทอผ้าลายพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอ

อาชีพทอผ้าลายพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอ

18/11/2559 - 14:15

(VOVworld)-ชนเผ่าเกอฮอเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลายแต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งในลักษณะรูปธรรมและนามธรรมโดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองประเภทเย็บปักถักร้อย โดยสตรีชาวเกอฮอได้สอดแทรกทั้งอารมณ์ความรู้สึกและความงดงามของธรรมชาติในผลงานผ้าพื้นเมืองทุกชิ้น

รายละเอียด

อาชีพการทำกะพาในชีวิตสังคมชาวเกอฮอ

อาชีพการทำกะพาในชีวิตสังคมชาวเกอฮอ

11/11/2559 - 17:16

(VOVworld)-แต่ไหนแต่ไรมา กะพา ซึ่งเป็นภาชนะสานสะพายไว้ด้านหลัง สำหรับใส่สัมภาระในการเดินทางได้เป็นสิ่งที่มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับพี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนรวมทั้งชาวเกอฮอ ซึ่งนอกจากเป็นของใช้ทั่วไปแล้วกะพายังสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละชนเผ่าอีกด้วย

รายละเอียด

ดนตรีพื้นเมืองของชาวเกอฮอ

ดนตรีพื้นเมืองของชาวเกอฮอ

4/11/2559 - 14:48

(VOVworld)-ดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอก็มีความหลากหลายไม่แพ้ชนเผ่าอื่นใดซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างคึกคักในงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งเครื่องดนตรีที่ขาดมิได้ในทุกงานรื่นเริงคือฆ้องชุด6ใบ ปี่เกิมบวด พิญเกอร์ลา และกลองเซอเกอร์ โดยเครื่องดนตรีเหล่านี้สามารถประสานเสียงเข้าด้วยกันหรือแสดงเดี่ยวด้วยลีลาที่ไพเราะ

รายละเอียด

พิธีดื่มเหล้าอุของชาวเผ่าเกอฮอ

พิธีดื่มเหล้าอุของชาวเผ่าเกอฮอ

21/10/2559 - 11:49

(VOVworld)- สำหรับหลายชนเผ่าในเวียดนามการดื่มเหล้าอุนั้นถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีขึ้นทั่วไปตามงานรื่นเริงพื้นเมืองต่างๆ แต่สำหรับชนเผ่าเกอฮอ พิธีนี้จะมีขึ้นในงานรับแขก งานเทศกาลใหญ่ๆหรืองานเซ่นไหว้ที่สำคัญๆของหมู่บ้านและได้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะทั้งในขั้นตอนการทำและการดื่ม

รายละเอียด

การระบำพื้นเมืองของชาวเผ่าเกอฮอ

การระบำพื้นเมืองของชาวเผ่าเกอฮอ

14/10/2559 - 18:00

(VOVworld)- การระบำพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอมีมาเมื่อไหร่ก้ไม่รู้แต่สิ่งที่เห็นชัดๆก็คือนี่เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ขาดมิได้ในงานเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในงานปีใหม่ งานเทศกาลใหญ่ของหมู่บ้านจะต้องมีการระบำที่สื่อความหมายแห่งการขอบคุณ “หย่าง”หรือเทพเจ้าเบื้องบนและบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้คอยปกป้องคุ้มครองให้พืชพันธุ์เจริญงอกงาม ข้าวเต็มถัง สัตว์เต็มคอก ชีวิตมีความอิ่มหนำผาสุก

รายละเอียด

สถาปัตยกรรมบ้านเรือนของชาวเกอฮอ

สถาปัตยกรรมบ้านเรือนของชาวเกอฮอ

7/10/2559 - 11:36

(VOVworld)- ก็เหมือนกับชนเกลุ่มน้อยต่างๆในเขตเตยเงวียน ชนเผ่าเกอฮอได้ออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่เรียบง่ายและเข้ากับสภาพแวดล้อม ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเป็นบ้านไม้ที่มีใต้ถุนสูง

รายละเอียด

การจัดตั้งชุมชนของชาวเกอฮอ

การจัดตั้งชุมชนของชาวเกอฮอ

30/9/2559 - 11:22

(VOVworld)- ชนเผ่าเกอฮอ (K’ho) เป็นชนส่วนน้อยที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานที่สุดในเขตเตยเงวียนตอนใต้ โดยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บอน ที่ตั้งตามไหล่เขาหรือตามหุบเขาต่างๆโดยเส้นแบ่งระหว่างหมู่บ้านถูกกำหนดว่าอาจจะเป็นแม่น้ำลำธารหรือเนินสูง การใช้ชีวิตนั้นก็ผูกพันกับธรรมชาติจึงเน้นแบบการผลิตเองใช้เอง อันเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนอย่างแน่แฟ้นและช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมเอาไว้อย่างสมบูรณ์

รายละเอียด

ชนเผ่า K’ho

ชนเผ่า K’ho

18/9/2559 - 0:00

(VOVworld)-ในครอบครัวใหญ่54ชนเผ่าของเวียดนาม ชนเผ่าเกอฮอ (K’ho) เป็นชนส่วนน้อยที่ตั้งรกรากถิ่นฐานนานที่สุดในเขตเตยเงวียนตอนใต้ ซึ่งเมื่อก่อนมักจะตั้งหลักแหล่งในเขตเขาสูงและอยู่กันอย่างสันโดด ดังนั้นชุมชนเผ่าเกอฮอยังคงอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมที่โดดเด่นไว้อย่างสมบูรณ์มาตราบเท่าทุกวันนี้

รายละเอียด

ผ้าพื้นเมือง-จุดเด่นในงานหัตถกรรมของชนเผ่าหนุ่ง

ผ้าพื้นเมือง-จุดเด่นในงานหัตถกรรมของชนเผ่าหนุ่ง

9/9/2559 - 15:42

(VOVworld)-สำหรับสตรีชนเผ่าหนุ่งตั้งแต่เด็กก็ได้รับการบ่มสอนเรื่องงานบ้านต่างๆโดยเฉพาะการปลูกฝ้าย ปั่นด้าย ทอผ้าและปักลายพื้นเมืองบนเสื้อผ้า โดยถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเพื่อให้คนรอบตัวได้รู้ว่าสาวคนนั้นจะเป็นแม่ศรีเรือนที่ดีหรือไม่ ซึ่งถ้าทำไม่เป็นก็ยากที่จะหาคู่ครองได้

รายละเอียด

เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าหนุ่ง

เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าหนุ่ง

4/9/2559 - 0:00

(VOVworld) – เพลงพื้นเมืองก็ถือเป็นหนึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่งดงามของชนเผ่าหนุ่งในเวียดนามโดยชาวหนุ่งได้ใช้เพลงเป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารและแสดงความในใจระหว่างชายหญิง สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อคนรอบตัว

รายละเอียด

งานวันคล้ายวันเกิด วิธีการแสดงความกตัญญูของชนเผ่าหนุ่ง

งานวันคล้ายวันเกิด วิธีการแสดงความกตัญญูของชนเผ่าหนุ่ง

21/8/2559 - 14:51

(VOVworld) – ในด้านความเลื่อมใสนั้น ชนเผ่าหนุ่งไม่จัดงานรำลึกวันเสียชีวิตของคนในครอบครัวหากจัดงานวันคล้ายวันเกิดเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และปู่ย่าตายาย ซึ่งนับเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่งในชีวิตสังคมของชุมชนเผ่าหนุ่งที่ยังปฏิบัติมาตราบเท่าทุกวันนี้

รายละเอียด

ประเพณีในการแต่งงานของชนเผ่าหนุ่ง

ประเพณีในการแต่งงานของชนเผ่าหนุ่ง

12/8/2559 - 15:23

(VOVworld) – เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นใน54ชนเผ่าของเวียดนาม ดังนั้นในประเพณีที่สำคัญๆเช่นงานมงคลต่างๆรวมทั้งงานแต่งงานก็สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นต่างๆในวัฒนธรรมชนเผ่าหนุ่งอย่างเด่นชัดรวมทั้งยังมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่อีกด้วย

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 256 ฉบับจากผู้ฟัง 45 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

(VOVworld) – จังหวัดฟู้เถาะอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 80 ก.ม ซึ่งมีหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆ เช่น หมู่บ้านงอบซายงา หมู่บ้านปลูกต้นไม้ประดับและหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา ...