อาชีพทอผ้าพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่า กาวลาน ที่จังหวัดบั๊กยาง

อาชีพทอผ้าพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่า กาวลาน ที่จังหวัดบั๊กยาง

(VOVWORLD) - หมู่บ้าน แคเหง่ ต.หลุกเซิน อำเภอหลุกนาม จังหวัดบั๊กยาง เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพทอผ้าพื้นเมืองของชนเผ่ากาวลานก่อนที่มีการพัฒนาขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ...
เทศกาล เลิบโล้ ของชนกลุ่มน้อยเผ่า จึ๊ด ที่จังหวัดฮาติ๋ง

เทศกาล เลิบโล้ ของชนกลุ่มน้อยเผ่า จึ๊ด ที่จังหวัดฮาติ๋ง

(VOVWORLD) - ที่อำเภอเฮืองเค จังหวัดฮาติ๋งห์ มีกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยเรียกว่า จึ๊ด เคยอาศัยแบบธรรมชาติในป่า แต่หลักจากทหารชายแดนจังหวัดฮาติ๋งห์ได้พบและพาออกจากป่าชุมชนเผ่าจึ๊ดจึงได้มีชีวิตใหม่ที่ผสมผสานเข้ากับสังคม ยกเลิกประเพณีดั้งเดิมที่ล้าหลังแต่ก็ยังคงได้รับการส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าตน โดยเฉพาะเทศกาล...
ประเพณีการ “การคืนทรัพย์-ตอบแทน” งานแต่งงานของชนเผ่าสะเตียง

ประเพณีการ “การคืนทรัพย์-ตอบแทน” งานแต่งงานของชนเผ่าสะเตียง

(VOVWORLD) -ในจำนวนชนกลุ่มน้อยหลายเผ่าที่อาศัยในจังหวัดบิ่งห์เฟือก ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนามนั้น ชนเผ่าสะเตียงถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดและมีเกียรติประวัติการพัฒนาวัฒนธรรมพร้อมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์หลากหลายที่สุด ซึ่งหนึ่งในประเพณีที่น่าสนใจคือ “การคืนทรัพย์-ตอบแทน” ในงานแต่งงาน
ประเพณีการย้อมฟันให้ดำของชนเผ่าหลึอ

ประเพณีการย้อมฟันให้ดำของชนเผ่าหลึอ

(VOVWORLD) -ชนเผ่าหลึอเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยกลุ่มหนึ่งที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์มากที่สุด โดยเฉพาะประเพณีการย้อมฟันให้ดำที่ยังคงได้รับการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องและสำหรับสตรีเผ่าหลึอ ฟันยิ่งดำเป็นเงาก็ยิ่งงาม
อำนาจของผู้ใหญ่บ้านในชุมชนชนเผ่าบานาที่เขตเตยเงวียน

อำนาจของผู้ใหญ่บ้านในชุมชนชนเผ่าบานาที่เขตเตยเงวียน

(VOVWORLD) -การเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านชุมชนถือเป็นประเพณีที่ได้รับการปฏิบัติกันมาเป็นร้อยๆในชุมชนชนเผ่าบานาที่อาศัยในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนของเวียดนาม ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกนั้นเมื่อสมัยยังหนุ่มจะเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่ง กล้าหาญ มีความสามารถในการผลิต แล้วเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ได้กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีอำนาจใหญ่เพราะได้รับความเคารพนับถือจากทุกคน เป็นคลังประสบการณ์ที่ช่วยจุดและรักษาเปลวไฟแห่งความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความช่วยเหลือกันในชุมชน
ประเพณีเปิดป่าของชนเผ่าเย้า

ประเพณีเปิดป่าของชนเผ่าเย้า

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าที่จังหวัดลาวกายในเขตเขาทางเหนือของเวียดนามมีงานประเพณีและเทศกาลวัฒนธรรมที่โดดเด่นน่าสนใจหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นคืองานคอยกิ่มซึ่งเป็นพิธีเปิดป่าที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และสานต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ในรายการสีสันวัฒนธรรม54ชนเผ่าสัปดาห์นี้ ขอเชิญท่านทำความเข้าใจงานเทสกาลคอยกิ่ม-เปิดป่าของชุมชนเผ่าเย้าที่หมู่บ้านแจ่ง ต.ซวนยาว อ.บ๋าวทั้ง...
อนุรักษ์อาชีพการทำกระดาษพื้นเมืองของชนเผ่าเย้า จังหวัดห่ายาง

อนุรักษ์อาชีพการทำกระดาษพื้นเมืองของชนเผ่าเย้า จังหวัดห่ายาง

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าที่จังหวัดห่ายางมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีและอาชีพพื้นเมือง รวมถึงอาชีพการทำกระดาษ บ๋าน ซึ่งเป็นกระดาษพื้นเมืองที่ทำจากต้นไผ่บงซุ้งเป็นไผ่ป่าชนิดหนึ่งเพื่อใช้ในโอกาสเทศกาลต่างๆเช่น งานปีใหม่ งานเกิ๊บซัก งานเทศกาลขอฝนขอพรตามประเพณีของชนเผ่าเย้า
บ้านยกพื้นกับประเพณีของชนเผ่าไท

บ้านยกพื้นกับประเพณีของชนเผ่าไท

(VOVWORLD) -ชนเผ่าไทในเวียดนามส่วนใหญ่อาศัยบนพื้นที่เขตเขา โดยมักจะตั้งชุมชนหมู่บ้านที่หุบเขาใกล้ลำธาร มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติและสะดวกแก่การผลิตเกษตร ส่วนที่อยู่อาศัยจะออกแบบเป็นบ้านไม้ที่มีใต้ถุนสูง ซึ่งเป็นชายคาที่หล่อเลี้ยงคนรุ่นต่างๆของทุกครอบครัวพร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าตนให้คงอยู่ต่อไป
งาน ตู๋ก๋าย ของชนเผ่าเย้า

งาน ตู๋ก๋าย ของชนเผ่าเย้า

(VOVWORLD) -ในเวียดนาม ชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้ามีหลายกลุ่มชุมชนและแต่ละกลุ่มจะมีประเพณีที่มีความแตกต่างกันไป เช่นชาวเย้าที่อ.ตามเดื่อง จ.ลายโจว์ไม่มี งานเกิ๊บซัก...
ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่า กาวลาน ในจังหวัดบั๊กยาง

ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่า กาวลาน ในจังหวัดบั๊กยาง

(VOVWORLD) -ในช่วงชีวิตของมนุษย์นั้น การแต่งงานถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นนิมิตหมายครั้งใหญ่สำหรับชีวิต สำหรับชนเผ่ากาวลานในจังหวัดบั๊กยาง งานแต่งงานถือเป็นผลแห่งความรักระหว่างหนุ่มสาวที่ต้องผ่านการทดสอบต่างๆ แม้การจัดงานจะมีความเรียบง่ายแต่ขั้นตอนต่างๆได้สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณ
เอกลักษณ์ของลวดลายบนชุดพื้นเมืองของสตรีชนเผ่า ป่าแถน

เอกลักษณ์ของลวดลายบนชุดพื้นเมืองของสตรีชนเผ่า ป่าแถน

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าป่าแถนมีประชากรประมาณ5พันคน อาศัยในจังหวัดเขตเขาตอนบนของเวียดนามคือห่ายางและเตวียนกวางเป็นหลัก เป็นกลุ่มคนที่ตั้งหลักอาศัยบนเขาสูงมาหลายชั่วคนพร้อมเอกลักษณ์เฉพาะต่างๆที่ยังได้รับการอนุรักษ์จนถึงทุกวันนี้ และสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดที่สุดคือผ่านชุดแต่งกายพื้นเมืองของสตรีป่าแถน ซึ่งมีลวดลายสีสันที่แตกต่างไปกับชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นๆ
ศิลปะการร้องเพลง ดุ๊ม ของชนเผ่าเหมื่อง

ศิลปะการร้องเพลง ดุ๊ม ของชนเผ่าเหมื่อง

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมื่องเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ไม่กี่กลุ่มที่ยังคงธำรงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองที่โดดเด่นเอาไว้อย่างสมบูรณ์ โดยหนึ่งในเอกลักษณ์ที่น่าสนใจคือศิลปะการร้องเพลงดุ๊มหรือเป็นการร้องเพลงโต้ตอบหาคู่ระหว่างหนุ่มสาว ซึ่งนับเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมที่ขาดมิได้ในชีวิตจิตใจของชาวเหมื่องซึ่งได้รับการสืบทอดและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
เอกลักษณ์งานเทศกาล เกว่ลาลอง ของชนเผ่าก๊ง

เอกลักษณ์งานเทศกาล เกว่ลาลอง ของชนเผ่าก๊ง

(VOVWORLD) -เต๊ตโงหรือเกว่ลาลองเป็นตรุษเต๊ตประเพณีของชนกลุ่มน้อยเผ่าก๊งในตำบลเหนิมคาว อ.เหมื่องแต่ จ.ลายโจว์ โดยจัดขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดปลายเดือน5ถึงต้นเดือน6จันทรคติ ซึ่งนับเป็นโอกาสให้พี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าก๊งชุมนุมพักผ่อนหลังการทำงานมาตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นงานแสดงความขอบคุณต่อเทพเจ้าทั้งหลายและบรรพบุรุษที่คอยปกป้องชาวบ้านทุกคน ขอพรให้ฤดูใหม่ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลครอบครัวต่างๆมีความอิ่มหนำผาสุก
เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเย้าโลยางในจังหวัดท้ายเงวียน

เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเย้าโลยางในจังหวัดท้ายเงวียน

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าเป็นหนึ่งใน8กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดท้ายเงวียน โดยในกลุ่มชนเผ่าเย้านั้น ชาวเย้าโลยางในต.เหิบเตี๊ยน อ.ด่งที จังหวัดท้ายเงวียนเป็นชุมชนตัวอย่างในการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นอย่างดี ซึ่งได้มีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรมของประชาชาติ
งานฉลองวันเกิดของชาวหนุ่งในจังหวัดบั๊กยาง

งานฉลองวันเกิดของชาวหนุ่งในจังหวัดบั๊กยาง

(VOVWORLD) -ในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม การบูชาบรรพบุรุษหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตไปแล้วถือเป็นหนึ่งในประเพณีที่ดีงามที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำนึกในบุญคุณต่อผู้ที่เสียชีวิตแล้ว แต่สำหรับชาวเผ่าหนุ่งที่จังหวัดบั๊กยาง การปฏิบัติพิธีเซ่นไหว้นี้จะแตกต่างกับชนเผ่าอื่นคือไม่บูชาผู้ตายแต่จะ “ไหว้” คนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานวันเกิดให้แก่ปู่ย่าตายายและพ่อแม่
เทศกาล ปางอา ของชนเผ่าลาฮา

เทศกาล ปางอา ของชนเผ่าลาฮา

(VOVWORLD) -ชนเผ่าลาฮาเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยที่อาศัยในท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำด่าในจังหวัดเซินลาและลายโจว์ สังคมนับวันพัฒนาตามยุคสมัย วิถีชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ชุมชนเผ่าลาฮายังคงสามารถรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะงานเทศกาล ปางอา ที่เป็นพิธีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชนเผ่านี้
บ้านของชาวม้งในเขตที่ราบสูงหินด่งวัน

บ้านของชาวม้งในเขตที่ราบสูงหินด่งวัน

(VOVWORLD) -เมื่อเดินทางตามเส้นทางที่คดเคี้ยวบนเขาหินด่งวัน แหม่วหวากจังหวัดห่ายาง นักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบกับบรรยกาศแห่งธรรมชาติที่ตระหง่าน ประทับใจกับภาพหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยที่ตั้งตามไหล่เขาพร้อมบ้านเรือนที่ผุดโผล่เหมือนดอกเห็ดยักษ์กลางป่าเขาเขียว โดยเฉพาะบ้าน จิ่งเตื่อง ของชนเผ่าม้ง...
ชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง

ชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง

(VOVWORLD) -ชนเผ่าไตอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาไต-ไท เป็นชนเผ่าที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยต่างๆของเวียดนามคือประมาณ1.6ล้านคน ซึ่งอาศัยส่วนใหญ่ในจังหวัดเขตเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม โดยที่จังหวัดห่ายาง...
ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าหมางในจังหวัดลายโจว์

ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าหมางในจังหวัดลายโจว์

(VOVWORLD) -ชนเผ่าหมางเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยที่อาศัยในอ.สิ่นโห่ เหมื่องแต่ ฟองโถ เหมื่องลาย จังหวัดลายโจว์ แม้จะอาศัยในเขตเขาสูงแต่ชนเผ่าหมางก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการรักษาปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้ ที่น่าสนใจคือประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าหมางที่ต.เหนิมบาน อ.เหนิมยุน...