Pelajaran 27


(VOVWORLD) - 

 Di Universitas

- Mahasiswa: Sinh viên

-Belajar: Học

- Universitas: Đại học

-Bahasa: Ngôn ngữ

- Fakultas Kedokteran: Khoa y

 Dialog 1:

1-Apa kerjamu, Tini?

  -Công việc của bạn là gì, Tini? 

2- Saya mahasiswa. Saya belajar di Universitas Gajah Mada

 - Tôi là sinh viên. Tôi học ở trường Đại học Gajah Mada

3- Apakah Anda belajar bahasa?

-Có phải bạn học ngôn ngữ?

 4-Tidak. Saya belajar di Fakultas Kedokteran

 -Không phải. Tôi học ở khoa Y 

Dialog 2:

1.Apa kerjamu, Tini?

- Bạn làm nghề gì Tini?

2. Saya mahasiswa di Universitas Nasional Hanoi.

- Tôi là sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Apakah anda belajar bahasa asing?

- Bạn có học ngoại ngữ hay không?

4. Ya, saya belajar di fakultas bahasa Rusia.

- Có, tôi học ở khoa Tiếng Nga.

Tarian

Dialog 1

1.Apakah Anda suka tarian tradisional

- Bạn có thích các điệu múa truyền thống không?

2. Ya, saya sangat menyukainya.

- Có, tôi rất thích.

3. Bisakah Anda menarikan tarian tradisional?

- Bạn có thể múa điệu múa truyền thống không?

4. Sayang sekali, saya tidak bisa.

- Rất tiếc là tôi không thể.

 Dialog 2

A: Apakah Anda suka pada tarian daerah?

- Bạn có thích điệu múa địa phương không?

B: Ya. Saya sangat menyukainya.

- Vâng, tôi rất thích

A: Tapi, bisakah Anda menarikan tarian daerah?

- Nhưng bạn có biết múa điệu múa địa phương không?

B: Sayang sekali, saya tak bisa

- Tiếc quá, tôi không thể

A: Saya juga tak bisa. Tetapi saya juga menyukainya

- Tôi cũng không thể. Nhưng tôi cũng thích chúng

Komentar

Yang lain