Trách nhiệm to lớn của MTTQ Việt Nam là xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(VOV5) Phát biểu tại Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII khai mạc sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu chiến lược của Đảng và đồng thời cũng trách nhiệm to lớn của MTTQ Việt Nam. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các giai cấp, tầng lớp nhân dân; nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung. 

Phản hồi

Các tin/bài khác