ការងារជនជាតិ៖ បញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រជាសារវ័ន្តនិងយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសជាតិ

 ការងារជនជាតិ៖ បញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រជាសារវ័ន្តនិងយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសជាតិ - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Tan Dung បានធ្វើអធិបតីជំនួបធ្វើការ (VOV)

(VOV)_នាថ្ងៃទី៨ កក្កដា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀត​ណាម 
លោក Nguyen Tan Dung បានធ្វើអធិបតីជំនួបធ្វើការ ​ជាមួយ​ក្រុមប្រឹក្សារ​ជនជាតិ របស់រដ្ឋសភា និងគណៈកម្មាធិការជនជាតិអំពីគោល​នយោបាយជនជាតិ។ សន្និដ្ឋានជំនួបធ្វើការនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ 

          “ កោលនយោបាយជនជាតិ ការងារជនជាតិរបស់បក្ស រដ្ឋវៀតណាម​ជា​បញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រ បញ្ហា​សារវ័ន្ត១ និងយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសជាតិ​។ នេះគឺជា​ភារកិច្ចនយោបាយស្នូល និងប្រចាំរបស់បក្ស រដ្ឋ ស្ថាប័នគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និង​របស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល។ ប្រសិនបើយើងអនុវត្តគោលនយោបាយ
ជន ជាតិល្អ គឺនឹងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិដ៏ចីរភាព។”

          នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung បានស្នើឲក្រុមប្រឹក្សារជនជាតិរបស់​រដ្ឋសភា និងគណៈកម្មាធិការជនជាតិត្រូវពិនិត្យនិង វាយតំលៃឡើងវិញអំពី​បណ្ដាគោលនយោបាយជនជាតិដែលបានអនុវត្ត បង្កើនការឃ្លាំមើល​ រក ឃើញបណ្ដាការកង្វះខាត ជំពាក់ជំពិន និងនាំចេញដំណោះស្រាយនានា 
ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយជនជាតិដ៏ល្អជាង នាពេល​ខាងមុខនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ