លិខិតអនុញ្ញាតលេខ 14444/GP.BTTTT ផ្តល់ថ្ងៃទី  05 កញ្ញាឆ្នាំ 2011
លិខិតអនុញ្ញាតលេខ  2113/GP-BTTTT ផ្តល់ថ្ងៃទី 06 ធ្នូ ឆ្នាំ   2011

ទទួលខុសត្រូវកម្មវិធីៈ

ប្រធានគណៈកម្មាធិការ លោកស្រី    Pho Cam Hoa

អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការ លោកស្រី Nguyen Thi Thu Hoa

កាសែតអេឡិកត្រូនិកនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម
អាស័យដ្ឋានៈ លេខ ៤៥  វិថី Ba Trieu

Ha Noi, Viet Nam

ទូរស័ព្ទលេខ :+844 38255763

ទូរសារ         : +844 38266707

Email:    vovworld@vov.vn

ឈ្មោះ*
សំបុត្រអេលិចត្រូនិក*
*
យោបល់របស់លោកអ្នក*