លិខិតអនុញ្ញាតលេខ 14444/GP.BTTTT ផ្តល់ថ្ងៃទី  05 កញ្ញាឆ្នាំ 2011
លិខិតអនុញ្ញាតលេខ  2113/GP-BTTTT ផ្តល់ថ្ងៃទី 06 ធ្នូ ឆ្នាំ   2011

ទទួលខុសត្រូវកម្មវិធីៈ

ប្រធាន  Nguyen Tien Long 
អនុប្រធាន    Pho Cam Hoa
អនុប្រធាន   Le Quoc Hung

កាសែតអេឡិកត្រូនិកនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម
អាស័យដ្ឋានៈ លេខ ៤៥  វិថី Ba Trieu

Ha Noi, Viet Nam

ទូរស័ព្ទលេខ :+844 38255763

ទូរសារ         : +844 38266707

Email:    vovworld@vov.vn

ឈ្មោះ*
សំបុត្រអេលិចត្រូនិក*
*
យោបល់របស់លោកអ្នក*