បង្កើនបង្កាប្រឆាំង HIV-AIDS នៅវៀតណាមដល់ឆ្នាំ២០២០។

បង្កើនបង្កាប្រឆាំង HIV-AIDS នៅវៀតណាមដល់ឆ្នាំ២០២០។ - ảnh 1
បង្កើនបង្កាប្រឆាំង HIV-AIDS នៅវៀតណាមដល់ឆ្នាំ២០២០។


       VOV-នាថ្ងៃទី១៦វិច្ឆិកានៅក្រុងហាណូយបានបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះ
“យុទ្ធសាស្ត្រ​​បង្កើនការចូលរួមរបស់បណ្ដាអង្គការសង្គមទៅក្នុងកិច្ចការបង្កា
ប្រឆាំង HIV-AIDS នៅវៀតណាមដល់ឆ្នាំ២០២០”។ ការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រ
បង្កើនការ​ចូល​រួមរបស់​អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងកិច្ចការបង្កាប្រឆាំង HIV-AIDS
នឹងជាការ​កំណត់​ទិសមានចរិត​លក្ខណៈទូទៅនិងយូងង្វែងសំដៅជំរុញការ
តភ្ជាប់ប្រកបដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាងការចូលរួមនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ទៅក្នុងបុព្វហេតុបង្កាប្រឆាំង HIV-AIDS។ ដើម្បីពង្រីក​សម័ត្ថភាពរបស់អង្គការ
សង្គមស៊ីវិលចំពោះកិច្ចការនេះ លោកស្រី Do Thi Van នាយិការ​គំរោងការ
សមាសភាពសម្ព័ន្ធសមាគម​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកទេសវៀតណាម គំរោងការ​មូលនិធិសកលបង្កាប្រឆាំង HIV-AIDS បានឲ្យដឹងថា៖

        “ក្នុងរយៈពេលខាងមុខយើងខ្ញុំគិតថារដ្ឋជួយឧបត្ថម្ភថវិការសំរាប់បុព្វហេតុ​
បង្កា​ប្រឆាំង HIV-AIDS យើងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមានការរួមវិភាគទានរបស់អង្គការសង្គម
​ស៊ីវិលផង​ត្រូវ​មានបរិយាកាសងាយស្រួលដើម្បីអង្គការនេះបានចូលរួម។ អំពី
ផ្នែក​យូអង្វែងត្រូវ​កសាងបានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយើងខ្ញុំចាត់ទុកនេះដូចជា
គោលមាគ៌ាដើម្បីអង្គការផ្សេងៗចូលរួមប្រកបដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាង៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ