វៀតណាមជាប្រទេសអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យកម្មវិធីបន្ថយបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ជក់

(VOV)-នាព្រឹកថ្ងៃ៤តុលានៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៌ជនបទ
បានរួមផ្សំជាមួយអង្កការកសិកម្មស្បៀងអាហារនៃអ​.ស.បនិងកម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៌
របស់អ.ស.ប ធ្វើការបូកសរុបដំណាក់កាលទី១ កម្មវិធីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញ
ឧស្ម័ន្ធផ្ទះកញ្ជក់។ ថ្លែងមតិនៅក្នុងសន្នសីទ អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មនិង​អភិ
វឌ្ឍន៌ជនបទ Ha Cong Tuan បានលើកច្បាស់ថា៖

វៀតណាមជាប្រទេសអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យកម្មវិធីបន្ថយបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ជក់ - ảnh 1
លោក Ha Cong Tuan ថ្លែងមតិ
(រូបថតៈ Internet)

        “សន្និសីទនេះបានបង្កើតឡើងសម្លេង រួមដើម្បីវៀតណាមរួមជាមួយ
សហគមអន្តរជាតិប្រកបជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុល្អជាង រួមចំ
ណែកអនុវត្តអនុ​សញ្ញារួមអំពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរបស់មនុស្សលោក។

        ការអនុវត្តកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈការខំប្រឹងប្រែង បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើជាភារកិច្ចសំខាន់របស់យុទ្ធនាការជាតិអំពីការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ​និងសម្តែងសុឆន្ទៈរបស់វៀតណាមរួមចំណែកជាមួយសហគម អន្តរជាតិក្នុងការកាពារប្រព័ន្ធអាកាសធាតុផែនដី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ